Galiña azul

MATRÍCULA CURSO 2023-2024

18/09/2023 - RESOLUCIÓN DA XERENCIA DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR POLA QUE SE FAN PÚBLICAS AS LISTAS PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E DE AGARDA DO PROCEDEMENTO EXTRAORDINARIO DE SETEMBRO NAS ESCOLAS INFANTÍS 0-3 DEPENDENTES DESTA ENTIDADE PARA O CURSO 2023/24

18/09/2023 - Lista provisional Sada 

01/09/2023 - RESOLUCIÓN DA XERENCIA DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR POLA QUE SE ACORDA A TRAMITACIÓN URXENTE DO PROCEDEMENTO EXTRAORDINARIO DE BAREMACIÓN DO MES DE SETEMBRO PARA A ADXUDICACIÓN DE PRAZAS NAS ESCOLAS INFANTÍS 0-3 DEPENDENTES DESTA ENTIDADE PARA O CURSO 2023/24

01/06/2023 - LISTAS DEFINITIVAS PERSOAS ADMITIDAS E DE AGARDA ESCOLA INFANTIL GALIÑA ZUL MONDEGO (SADA)

01/06/2023 - RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2023 pola que se publica a relación definitiva de nenas e nenos admitidas/os e da lista de espera para o curso 2023/24 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta entidade

05/05/2023 - LISTA PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E DE AGARDA NAS ESCOLA INFANTÍL GALIÑA AZUL MONDEGO (SADA)

Convocatoria -  Procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta entidade para o curso 2023/24

NOVO INGRESO EN ESCOLAS INFANTÍS 0-3 DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

RENOVACIÓN DE PRAZA EN ESCOLAS INFANTÍS 0-3 DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

COMPROBACIÓN DE DATOS DO/DA CÓNXUXE, PARELLA OU OUTROS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR 

AUTORIZACIÓN PARA A PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE DE PRAZA 

PROCEDEMENTO EXTRAORDINARIO DE BAREMACIÓN DO MES DE DECEMBRO

PROCEDEMENTO EXTRAORDINARIO SETEMBRO

Matrícula Galiña Azul Curso 2022-2023


O xoves 17 de febreiro comeza o prazo para solicitar praza para o próximo curso 2022-2023, pode realizar telemáticamente coa Chave 365 o presencialmente na escola.

As listas provisionais publícanse o 6 de maio, despois se abre un prazo de reclamacións dende o 9 ao 13 de maio ambos incluídos, e as listas definitivas se publican o 31 de maio.

Prazo para solicitar praza do 17 de marzo ao 8 de abril ambos incluidos.

O prazo de matrícula abrangue dende o 1 ao 10 de xuño e pode facerse presencialmente na escola con cita previa ou a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

Histórico matriculaciones anteriores

Mátrícula Curso 2021-2022

Localización


A Quintán, Parroquia de Mondego, 23, 15168 Sada, A Coruña

Como chegar

Actualidade

CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PRAZA DE ORDENANZA,... PERSOAL FUNCIONARIO

30 / NOV / 2023

Proceso selectivo para a provisión en propiedade, polo sistema de oposición por quenda libre, dunha (1) praza de ordenanza, persoal funcionario, pertencente á escala de Administración Xeral, Subescala Subalterna, Grupo E/AP, vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2022, en todo aquelo que non estea previsto nas Bases xerais dos procesos selectivos para o desenvolvemento da Oferta de Emprego Público para o Concello de Sada do ano 2022, aprobadas pola resolución da Alcaldía núm. 789/2023, 27 de abril e publicado no BOP núm 85 de 05-05-2023

COMPARTIR EN:

Sada acende un Nadal Solidario

29 / NOV / 2023

O Concello de Sada organiza o acto de acendido do alumeado navideño para a tarde do 7 de decembro con sorteo de vales e regalo, música e solidariedade. A concellería de Promocíon Económica e Turismo programa tamén para o mesmo dia unha “Noite Branca” con ofertas e promocións do comercio local que terá horario de peche tardío.

COMPARTIR EN:

SUBVENCIÓN PARA DEPORTISTAS TEMPADA 2022-2023.

27 / NOV / 2023

O obxecto da presente convocatoria é establecer os criterios e o procedemento para a concesión de bolsas a deportistas de nivel do Concello de Sada, de acordo cos principios de obxectividade, concorrencia e publicidade coa intención de fomentar o deporte de nivel entre os veciños e veciñas do municipio. As axudas son individuais e serán concedidas exclusivamente para o financiamento dos gastos correntes derivados de participar en competicións deportivas oficiais a nivel comunitario, nacional ou internacional cuxas disciplinas estean recoñecidas pola federación galega, nacional ou internacional da disciplina en cuestión e polo Consejo Superior de Deportes. Tempada 2022/2023.

COMPARTIR EN:

O Concello de Sada, a través da Concellería de Ben...estar Social, Igualdade e Emprego organiza una xornada de sensibilización sobre a importancia da atención temperá

27 / NOV / 2023

O Concello de Sada e COGAMI organizan o próximo 29 de novembro ás 18 horas na Capela de San Roque unha xornada de sensibilización na que se ofrecerá ás familias información sobre os beneficios da atención temperá.

COMPARTIR EN:

SUBVENCIÓNS ENTIDADES DEPORTIVAS 2023

24 / NOV / 2023

Por medio do decreto núm. 2125/2023 do 16 de novembro, a Alcaldía do Concello de Sada resolveu aprobar a convocatoria de subvencións municipais dirixida a entidades deportivas para o exercicio 2023.

COMPARTIR EN:

SUBVENCIÓNS ASOCIACIÓNS CULTURAIS DE SADA 2023

24 / NOV / 2023

Esta convocatoria ten por obxecto establecer o procedemento e criterios para a concesión de subvencións no ámbito do termo municipal de Sada nas materias de “Organización de actividades culturais de interese xeral”, en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios de obxectividade, igualdade de concorrencia e publicidade.

COMPARTIR EN:

AXUDAS A ESCOLARIZACIÓN DO CONCELLO DE SADA CURSO ...2023-2024

22 / NOV / 2023

A presente convocatoria ten por obxecto a concesión de axudas económicas ás familias para atender aos gastos orixinados polo comezo do curso escolar do alumnado, entendendo por tales a adquisición de libros, material didáctico complementario, vestiario e outros gastos directamente relacionados.

COMPARTIR EN:

BOLSAS DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTO...S DE EDUCADOR SOCIAL

21 / NOV / 2023

Estas bases específicas teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego de interinos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario ou calquera das situacións contempladas no art. 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, ou contratacións temporais de carácter laboral do art. 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, así coma para substitucións por vacacións ou permisos do persoal educador social, da escala de administración especial, subescala técnica, en todo aquelo que non estea previsto nas “BASES XERAIS PARA ELABORAR BOLSAS DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DO CONCELLO DURANTE O 2023”, aprobadas por Resolución de Alcaldía de data 15 de marzo de 2023. (BOP núm.57, do 23-03-2023).

COMPARTIR EN:

Convocatoria praza de auxiliar administrativo de s...ecretaría (estabilización)

21 / NOV / 2023

Convocatoria para a provisión en propiedade polo sistema de concurso-oposición de unha (1) praza de auxiliar administrativo (de secretaría), funcionario (estabilización) OEPE 11-2022

COMPARTIR EN:

O goberno de Sada traballa para cubrir todas as pr...azas e quendas da Policía Local logo de aumentar o investimento neste servizo

21 / NOV / 2023

Onte pola tarde celebrouse Pleno Extraordinario no que o executivo de Benito Portela fixo repaso da situación da seguridade cidadá no municipio, así como dos recursos existentes para o seu mantemento e os reforzos previstos para mellorar o servizo. O vindeiro luns 4 de decembro convocarase Xunta Local de Seguridade na que abordar coa Subdelegación do Goberno asuntos da súa competencia vinculados coa seguridade no noso municipio

COMPARTIR EN:

Proceso selectivo praza de funcionario: Orientador... laboral, estabilización

20 / NOV / 2023

Proceso selectivo provisión en propiedade polo sistema de concurso-oposición por quenda libre de unha (1) praza de funcionario denominada: Orientador laboral, pertencente á escala de administración especial, subescala técnica ,grupo A, subgrupo A2, incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2022 de estabilización OEPE 18-2022

COMPARTIR EN:

APOIO AS PERSOAS COIDADORAS DE PERSOAS DEPENDENTES... EN SADA

20 / NOV / 2023

Os Servizos Sociais da concellería de Benestar Social do concello de Sada van desenvolver o Taller gratuito de apoio ás persoas coidadoras de persoas dependentes “Coidarte para coidar”

COMPARTIR EN:

VER MÁIS NOVAS