Aviso Legal

1. Introdución

A través do presente, infórmase das Condicións e Termos Xerais que regulan o acceso, navegación e uso do Portal da internet do  Concello de Sada e, en particular, dos seguintes sitios web:

Portal da internet

De conformidade co artigo 39 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, enténdese por portal da internet o punto de acceso electrónico, neste caso www.sada.gal (así como, calquera dos seus  subdominios,  microsites e/ou aplicacións móbiles) cuxa titularidade corresponde, neste caso, ao  CONCELLO de SADA, o cal permite o acceso a través de internet á información publicada e á Sede electrónica  https://sede.sada.gal/

É por isto que se recomenda que, antes de iniciar a navegación, lea atentamente o presente ‘Aviso Legal’.

1. Carácter da información publicada no Portal

As informacións ofrecidas mediante este medio teñen exclusivamente carácter ilustrativo e non orixinan dereitos nin expectativas de dereitos e o  Concello de Sada non se fai responsable dos contidos accesibles a través de ligazóns ou documentos existentes noutros dominios.

O  Concello de Sada procura que esta información sexa exacta e precisa, e procede á súa actualización coa máxima celeridade posible, tratando de evitar erros e corrixíndoos tan pronto como os detecta. Con todo, o  Concello de Sada non pode garantir a inexistencia de erros nin que o contido da información atópese permanentemente actualizada.

A información contida no Portal pode ser modificada e actualizada polo  Concello de Sada, sen necesidade de aviso previo, tanto no relativo ao seu contido como ao seu deseño e presentación.

A información proporcionada en resposta a calquera consulta ou petición de información ten carácter meramente  orientativo e en ningún caso resultará vinculante para a resolución dos procedementos administrativos, os cales se achan estritamente suxeitos ás normas legais ou regulamentarias que lles sexan de aplicación.

2. Condicións e termos xerais de uso do Portal

Polo acceso, navegación polo Portal da internet do  Concello de Sada e pola utilización dos servizos incluídos no mesmo,  Vd. adquire a condición de persoa usuaria, sen reservas de ningunha clase, aceptando todas e cada unha das presentes Condicións e Termos Xerais de Uso e das Condicións Particulares que, no seu caso, rexan a prestación dos servizos que se dispuxesen no sitio web, sen prexuízo da atención e cumprimento, pola súa banda, das condicións fixadas e previstas polos sitios web  hipervinculados desde https://www.sada.gal, das cales non responde este  concello.

O  Concello de Sada poderá, en todo momento e sen aviso previo/previo aviso, modificar as Condicións e Termos Xerais de Uso, así como as Condicións Particulares, que se establecesen.

En todo caso, a persoa usuaria comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que o  Concello de Sada ofrece a través do Portal e, con carácter enunciativo pero non  limitativo:

(I) Non incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública.

(II) Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o Portal, calquera información ou material que, explícita ou implicitamente, fóra  difamatoria, inxuriosa, obscena, ameazadora, xenófoba, de apoloxía do terrorismo, pornográfica ou incite á violencia, á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou que de calquera forma atenche contra a orde pública, os dereitos fundamentais, as liberdades públicas, con especial atención á honra, a intimidade ou a imaxe de terceiros e, en xeral, contra os dereitos humanos.

(III) Non utilizar identidades falsas, nin  suplantar a identidade doutras persoas na utilización do Portal ou na utilización de calquera dos servizos dispostos, incluíndo a utilización, no seu caso, de contrasinais ou claves de acceso de terceiros ou de calquera outra forma. En consecuencia, o Usuario non deberá acceder e, no seu caso, utilizar as claves doutras persoas usuarias e modificar ou manipular as súas mensaxes.

(IV) Non introducir, almacenar ou difundir mediante o Portal ningún programa de computador, datos, virus, código que sexa susceptible de causar danos no Portal, en calquera dos servizos, ou en calquera dos equipos, sistemas ou redes do  Concello de Sada ou, en xeral, de calquera terceiro, ou que, de calquera outra forma, sexa capaz de causar calquera tipo de alteración ou impedir o normal funcionamento dos mesmos.

(V) Non destruír, alterar, utilizar para o seu uso,  inutilizar ou danar os datos, informacións, programas ou documentos electrónicos do  Concello de Sada ou de terceiros.
En caso de contravir as condicións anteriores, o  Concello de Sada se reserva a facultade e estará lexitimado para bloquear, suspender ou cancelar, de forma inmediata e sen aviso previo/previo aviso, o acceso e uso do Portal e, no seu caso, para retirar os contidos presunta ou  declaradamente ilegais, xa o realice ao seu exclusivo criterio ou a pedimento de terceiro afectado ou de autoridade competente.

3. Responsabilidade

O  Concello de Sada non se fai responsable dos danos e prexuízos que se puidesen derivar de, con carácter meramente enunciativo e non  limitativo:

(I) Omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías e/ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico ou nos aparellos e equipos informáticos dos Usuarios, motivadas por causas alleas ao  Concello de Sada, que impidan ou atrasen a prestación dos servizos ou a navegación polo Sistema.

(II) Atrasos ou bloqueos no uso, causados por deficiencias ou sobrecargas da internet ou noutros sistemas electrónicos.

(III) O Portal do  Concello de Sada pode conter ligazóns ás sedes electrónicas doutras Administracións públicas ou a páxinas web doutros órganos, empresas ou institucións, co obxectivo de facilitar aos cidadáns a procura de información e recursos a través de Internet. Con todo, ditas páxinas non son da súa titularidade e, por tanto, o  Concello de Sada non é responsable dos seus contidos, funcionamento ou das posibles consecuencias que poidan derivarse do acceso ou uso das mesmas.

4. Propiedade intelectual e industrial

O  Concello de Sada é o titular dos dereitos de propiedade intelectual das obras e prestacións que integran este web, ou ben posúe a cesión do seu uso. Isto inclúe o deseño gráfico e o software deste web, como tamén os textos, as imaxes e as gravacións que contén. A reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación destas obras e prestacións require a autorización do titular, á marxe das actividades directamente autorizadas pola lei de propiedade intelectual.

As marcas, nomes comerciais e signos distintivos que aparecen nos webs do  Concello poden estar protexidos por réximes de propiedade industrial e pertencen aos seus titulares respectivos. Queda prohibido calquera uso que non teña a autorización do titular ou que non estea amparado pola lei.

O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, queda totalmente prohibida, salvo que medie autorización expresa do Concello de Sada.