Licitacións

No perfil do contratante poderás consultar a información relativa á contratación administrativa, anuncios de licitación, adxudicacións provisionais e definitivas, pregos de contratación, etc.  Ademais nesta sección se publican as convocatorias de emprego público e os contratos menores.


Nesta
sección
atoparás