Escola infantil "Flora Ramos"

MATRÍCULA CURSO 2024-2025 EIM FLORA RAMOS

18/06/2024 - LISTAXES DEFINITIVAS ADMITIDAS/OS   E MODELO FORMALIZACIÓN MATRÍCULA

Período matriculación 19 de XUÑO a 2 de XULLO (ambos incluidos) con impreso normalizado de uso obligatorio. Inicio do curso: 3 de setembro. Reunión informativa cos tutores: 2 de setembro ás 6 da tarde.

 

24/05/2024 - LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDAS/OS

MATRÍCULA CURSO 2024-2025

De conformidade co contido do Regulamento Vixente de funcionamento da E.I Municipal aprobado polo pleno o 28-6-2012 (BOP 20/07/2012), e a tamén vixente ordenanza Fiscal da Escola Infantil (BOP de 11/12/2020). A alcaldía do Concello de Sada acorda a apertura do prazo de presentación de solicitudes de novo ingreso na Escola Infantil Municipal Flora Ramos, así como o prazo para a solicitude de Renovación dos alumnos con praza no curso actual para o vindeiro curso 2024/2025. Dito prazo abranguerá dende o luns 1 de abril ata o venres 19 de abril, ámbolos dous inclusive

Achéganse as solicitudes que se deberán presentar: 

ANEXO II- PARA SOLICITUDES INICIAIS
ANEXO III Y IIIA- PARA RENOVACIÓNS DE RLAZAS
ANEXO IIIB- SI NO ANEXO IIIA MÁRCASE QUE HOUBO CAMBIOS RESPECTO AO PRESENTE CURSO NA SITUACION SOCIOFAMILIAR.
 

Convocatoria Plazas Escuela Infantil Municipal CURSO 2024-2025

ANEXO II - SOLICITUDE DE INGRESO NA EIM FLORA RAMOS "FLORITA"

ANEXO III - SOLICITUDE RENOVACIÓN NA EIM FLORA RAMOS “FLORITA”

ANEXO IIIA RENOVACION DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO III-B CURSO 2024-2025 ANEXO DECLARACION  DE VARIACION DA SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR

 

Calquera dúbida resolverase nas oficinas de servizos sociais en horario de 9 a 2 de luns a venres,

Info no correo electrónico servizos.sociais@sada.gal ou no teléfono 981620567

 

Listaxe de cursos anteriores

 


 

Localización


Aldea Samoedo, 7, 15160 Sada, A Coruña

 981 62 26 01

Como chegar

Actualidade

SERVIZO DE COMEDOR NO CEIP SADA Y CONTORNOS CURSO ...2024-2025

12 / XUL / 2024

Procedemento de matrícula do servizo de comedores escolares no CEIP Sada y Contornos xestionados polo Concello de Sada, para o curso escolar 2024-2025. En función das situacións sobrevidas que puideran xerarse, o servizo poderá sufrir cambios no desenvolvemento do mesmo.

COMPARTIR EN:

CONVOCATORIA POSTOS DO MERCADO MARIÑEIRO DAS FESTA...S DO CARME 2024

12 / XUL / 2024

Concello de Sada convoca a adxudicación de postos do Marcado Mariñeiro dentro dunha nova edición das tradicionais Festas do Carme. A comunidade sadense ten un pasado totalmente ligado ao mar e á pesca. É por iso que as Festas do Carme son, sen dúbida, unha das datas máis destacadas do calendario de festexos que emanan da cultura popular.

COMPARTIR EN:

CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE POLO S...ISTEMA DE OPOSICIÓN DUNHA PRAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

11 / XUL / 2024

As presentes bases teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso selectivo para a provisión en propiedade, polo sistema de oposición por quenda libre, dunha (1) praza de Técnico de Administración Xeral funcionario de carreira da Escala de Administración Xeral, Subescala Técnica, pertencente ao Grupo A, subgrupo A1 de clasificacións, vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2021 (BOP núm. 246, do 28-12-2021) en todo aquelo que non estea previsto nas Bases xerais dos procesos selectivos para o desenvolvemento da Oferta de Emprego Público para o Concello de Sada do ano 2021, aprobadas pola resolución da Alcaldía núm. 788/2023, 27 de abril e publicado no BOP núm 85, do 05-05-2023.

COMPARTIR EN:

CONVOCATORIA BOLSA DE EMPREGO DE CONSERXE/ORDENANZ...A

09 / XUL / 2024

O Concello de Sada convoca selección de persoal con caracter interino para postos de persoal laboral ou persoal funcionario de conserxe/ordenanza:

COMPARTIR EN:

Festas do Carme 2024

09 / XUL / 2024

COMPARTIR EN:

Procesos selectivos de concursos ordinarios de tra...slados para cubrir os postos vacantes na RPT

08 / XUL / 2024

As bases regularán os procesos selectivos de concursos de traslados para cubrir postos vacantes que se inclúan en posibles ampliacións da Oferta de Emprego Público para o Concello de Sada no ano 2024 sen prexuicio da complementariedade das correspondentes convocatorias específicas para cada posto vacante dá ampliación.

COMPARTIR EN:

BOLSAS DE EMPREGO PARA POSTOS DE EDUCADOR SOCIAL 2...024

08 / XUL / 2024

Proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego de interinos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario ou calquera das situacións contempladas no art. 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, ou contratacións temporais de carácter laboral do art. 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, así coma para substitucións por vacacións ou permisos do persoal educador social, da escala de administración especial, subescala técnica, en todo aquelo que non estea previsto nas “BASES XERAIS PARA ELABORAR BOLSAS DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DO CONCELLO DURANTE O 2024”, aprobadas por Resolución de Alcaldía 820/2024 de data 30 de abril. d. (BOP núm.88, do 07-05-2024).

COMPARTIR EN:

SADA MÓVESE VERÁN 2024

03 / XUL / 2024

A Concellaría de Deporte, Educación e Xuventude do Concello de Sada, programa SADA MÓVESE 2024, diversas actividades de lecer para a cidadanía que terán lugar no mes de xullo

COMPARTIR EN:

CANLE ANTIFRAUDE

01 / XUL / 2024

A canle antifraude permite a calquera persoa empregada pública ou cidadán/a poñer en coñecemento do Comité Antifraude do organismo feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados con cargo a fondos procedentes da Unión Europea. Os aspectos fundamentais da citada canle de comunicación atópanse regulados no PLAN DE MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DEL FRAUDE, LA CORRUPCIÓN Y LOS CONFLICTOS DE INTERESES EN LA GESTIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA POR EL AYUNTAMIENTO DE SADA

COMPARTIR EN:
COMPARTIR EN:

APROBACIÓN DE PADRÓNS FISCAIS DAS TAXAS DE CEMITER...IO MUNICIPAL, ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE BEIRARRÚAS E OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO

28 / XUN / 2024

Prazo: O período voluntario de cobranza dos tributos indicados, será do día 1 de xullo de 2024 ao 2 de setembro de 2024

COMPARTIR EN:

CONVOCATORIA POSTOS MERCADO MODERNISTA 2024

25 / XUN / 2024

Esta convocatoria ten por obxecto establecer o procedemento, criterios de valoración e condicións para o outorgamento de autorizacións para ocupar en espazo público os postos para exercer a venta ambulante dentro do mercado da XIII Feira Modernista de Sada.

COMPARTIR EN:

VER MÁIS NOVAS