Actualidad

Fiestas del Carmen 2024

09 / XUL / 2024

COMPARTIR EN:

SADA MÓVESE 2024

03 / XUL / 2024

A Concellaría de Deporte, Educación e Xuventude do Concello de Sada, programa SADA MÓVESE 2024, diversas actividades de lecer para a cidadanía que terán lugar no mes de xullo

COMPARTIR EN:

CONVOCATORIA DE PUESTOS DEL MARCADO MARIÑEIRO DE L...AS FIESTAS DEL CARMEN 2024

12 / XUL / 2024

O Concello de Sada convoca a adxudicación de postos do Marcado Mariñeiro dentro dunha nova edición das tradicionais Festas do Carme. A comunidade sadense ten un pasado totalmente ligado ao mar e á pesca. É por iso que as Festas do Carme son, sen dúbida, unha das datas máis destacadas do calendario de festexos que emanan da cultura popular.

COMPARTIR EN:

SERVICIO DE COMEDOR EN EL CEIP SADA Y CONTORNOS CU...RSO 2024-2025

12 / XUL / 2024

Procedemento de matrícula do servizo de comedores escolares no CEIP Sada y Contornos xestionados polo Concello de Sada, para o curso escolar 2024-2025. En función das situacións sobrevidas que puideran xerarse, o servizo poderá sufrir cambios no desenvolvemento do mesmo.

COMPARTIR EN:

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD POR EL... SISTEMA DE OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

11 / XUL / 2024

As presentes bases teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso selectivo para a provisión en propiedade, polo sistema de oposición por quenda libre, dunha (1) praza de Técnico de Administración Xeral funcionario de carreira da Escala de Administración Xeral, Subescala Técnica, pertencente ao Grupo A, subgrupo A1 de clasificacións, vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2021 (BOP núm. 246, do 28-12-2021) en todo aquelo que non estea previsto nas Bases xerais dos procesos selectivos para o desenvolvemento da Oferta de Emprego Público para o Concello de Sada do ano 2021, aprobadas pola resolución da Alcaldía núm. 788/2023, 27 de abril e publicado no BOP núm 85, do 05-05-2023.

COMPARTIR EN:

CONVOCATORIA BOLSA DE EMPLEO DE CONSERJE/ORDENANZA

09 / XUL / 2024

O Concello de Sada convoca selección de persoal con caracter interino para postos de persoal laboral ou persoal funcionario de conserxe/ordenanza:

COMPARTIR EN:

Filtrar

BOLSAS DE EMPREO PARA PUESTOS DE EDUCADOR SOCIAL 2024

BOLSAS DE EMPREO PARA PUESTOS DE EDUCADOR SOCIAL 2024

Proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego de interinos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario ou calquera das situacións contempladas no art. 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, ou contratacións temporais de carácter laboral do art. 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, así coma para substitucións por vacacións ou permisos do persoal educador social, da escala de administración especial, subescala técnica, en todo aquelo que non estea previsto nas “BASES XERAIS PARA ELABORAR BOLSAS DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DO CONCELLO DURANTE O 2024”, aprobadas por Resolución de Alcaldía 820/2024 de data 30 de abril. d. (BOP núm.88, do 07-05-2024).


08 / XUL / 2024

COMPARTIR EN:
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN PLAZA DE CONSERJE, PERSONAL LABORAL FIJO

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN PLAZA DE CONSERJE, PERSONAL LABORAL FIJO

As presentes bases específicas teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso selectivo para a provisión en propiedade, polo sistema de concurso-oposición por quenda libre, dunha (1) praza de conserxe, persoal laboral, pertencente ao Grupo V, reservada a persoas con discapacidade, vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2021 (BOP núm. 246, do 28-12-2021)


03 / XUL / 2024

COMPARTIR EN:
COMPARTIR EN:

CANAL ANTIFRAUDE

A canle antifraude permite a calquera persoa empregada pública ou cidadán/a poñer en coñecemento do Comité Antifraude do organismo feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados con cargo a fondos procedentes da Unión Europea. Os aspectos fundamentais da citada canle de comunicación atópanse regulados no PLAN DE MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DEL FRAUDE, LA CORRUPCIÓN Y LOS CONFLICTOS DE INTERESES EN LA GESTIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA POR EL AYUNTAMIENTO DE SADA.


01 / XUL / 2024

COMPARTIR EN:
APROBACIÓN DE PADRONES FISCALES DE LAS TASAS DE CEMENTERIO MUNICIPAL, ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS Y OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO

APROBACIÓN DE PADRONES FISCALES DE LAS TASAS DE CEMENTERIO MUNICIPAL, ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS Y OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO

Prazo: O período voluntario de cobranza dos tributos indicados, será do día 1 de xullo de 2024 ao 2 de setembro de 2024


28 / XUN / 2024

COMPARTIR EN:
CONVOCATORIA PUESTOS MERCADO MODERNISTA 2024

CONVOCATORIA PUESTOS MERCADO MODERNISTA 2024

Esta convocatoria ten por obxecto establecer o procedemento, criterios de valoración e condicións para o outorgamento de autorizacións para ocupar en espazo público os postos para exercer a venta ambulante dentro do mercado da XIII Feira Modernista de Sada.


25 / XUN / 2024

COMPARTIR EN:
El Ayuntamiento de Sada dedicará 600.000€ del remanente a mejoras en distintos caminos y vías y calles municipales

El Ayuntamiento de Sada dedicará 600.000€ del remanente a mejoras en distintos caminos y vías y calles municipales

Algo más de la mitad del orzamentado irá destinado a la reurbanización de la calle Camino de Ferrer, en el barrio de Fontán. El resto del importe se reparte entre las parroquias de Carnoedo, Meirás, Osedo, Soñeiro, Mosteirón y Sada


20 / XUN / 2024

COMPARTIR EN:
Bolsa de empleo para personal de escala de administración general subescala auxiliar

Bolsa de empleo para personal de escala de administración general subescala auxiliar

A convocatoria ten por obxecto a creación dunha nova bolsa de emprego temporal para persoal funcionario interino da Escala de Administración Xeral Subescala Auxiliar (grupo C/subgrupo C2) e sbstituirá, cando se aprobe, á aprobada para o tipo de posto polo Resolución de Alcaldía núm.1608/2020, do 3 de agosto


18 / XUN / 2024

COMPARTIR EN:
MATRÍCULA ESCUELA MUNCIPAL MÚSICA CURSO 2024-2025

MATRÍCULA ESCUELA MUNCIPAL MÚSICA CURSO 2024-2025

BASES QUE RIGEN EL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULACION EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA DE SADA curso 2024-2025


17 / XUN / 2024

COMPARTIR EN:
Proceso selectivo de tres plazas de acceso en el cuerpo de la Policía Local de Sada

Proceso selectivo de tres plazas de acceso en el cuerpo de la Policía Local de Sada

ORDE do 31 de maio de 2024 pola que se aproban as bases xerais reguladoras e se convoca o proceso selectivo de acceso por oposición libre (código de procedemento PR461B) e o proceso de provisión por mobilidade (código de procedemento PR461D) nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía. O Concello de Sada convoca 1 praza de provisión por mobilidade PR461D e dúas prazad de acceso por oposición libre PR461B.


13 / XUN / 2024

COMPARTIR EN:
ACTUALIZACIÓN BOLSA DE EMPLEO DE PEONES Y PEÓN-CONDUCTOR DE LA BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES

ACTUALIZACIÓN BOLSA DE EMPLEO DE PEONES Y PEÓN-CONDUCTOR DE LA BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES

Bolsa de empleo 13 y 14-22 ampliación de la bolsa de peones y peón-condutor Brigada de incendios forestales


11 / XUN / 2024

COMPARTIR EN:
ABIERTA PREINSCRICIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA PISCINA MUNICIPAL PARA LA TEMPORADA 2024-2025

ABIERTA PREINSCRICIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA PISCINA MUNICIPAL PARA LA TEMPORADA 2024-2025

Desde el 10 al 28 de junio está abierta l preinscipción de actividades de natación en la piscina municipal.


10 / XUN / 2024

COMPARTIR EN: