Participación cidadá

Sada medra en ciudadanía activa, conectada e implicada aumentando tamén o tecido asociativo e colectivos participativos .

Complementamos a participación tradicional coa virtual poñendo a disposición ferramentas dixitais facilitando a relación directa coa cidadanía. 

participacion@sada.gal

 

Listaxe de asociacións

Cesión de espazos municipais. Centros sociais parroquiais

Folla para cumplimentar e presentar no Rexistro do Concello de Sada

Requisitos da persoa solicitante: Estar empadroada no concello de Sada. Ser maior de idade

Condicións de uso: Recoller o local tras o acto celebrado, deixándoo nas mesmas condicións en que lle foi entregado. Horario límite de peche: 22.00h. Respectar os horarios e evitar realizar actividades que pola súa natureza poidan molestar á veciñanza, en especial no que ten que ver coa emisión de ruídos.

Prioridades:A cesión dos centros sociais parroquiais atenderá á seguinte orde de prioridades, que será aplicado para resolver os casos en que existan varias solicitudes para unha mesma data:

A cesión dos centros sociais parroquiais atenderá á seguinte orde de prioridades, que será aplicado para resolver os casos en que existan varias solicitudes para unha mesma data:

Actividades organizadas polas Concellerías Municipais, por orde de solicitude ou por acordo entre elas, en caso de coincidencia de datas.

Asociacións veciñais parroquiais, para o cumprimento dos obxectivos que lles son propios.

Entidades sen ánimo de lucro de interese xeral, inscritas no Rexistro Municipal (asociacións culturais, xuvenís, deportivas).

As solicitudes presentadas por outras entidades ou por persoas físicas serán atendidas por orde de solicitude.

NOTA: O concello poderá anular calquera reserva por causa xustificada de interese xeral.

Penalizacións: En caso de incumprimento das normas de civismo ou das condicións establecidas para as solicitudes, a/s persoa/s implicadas poderían perder o dereito a facer uso dos locais. Actividades organizadas polas Concellerías Municipais, por orde de solicitude ou por acordo entre elas, en caso de coincidencia de datas.Asociacións veciñais parroquiais, para o cumprimento dos obxectivos que lles son propios.

Actualidade

A veciñanza de Veigue conta cunha nova senda peoni...l logo dun investimento de 200.000€

10 / XUN / 2024

“Esta infraestrutura cumpre con dous principios fundamentais da nosa labor de goberno: levar os investimentos ás parroquias e apostar por una mobilidade segura para os peóns” explicou o concelleiro de Obras e Servizos e Medio Ambiente, Fernando Fariña

COMPARTIR EN:

SAN XOÁN 2024 - SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA LU...MARADAS EN ESPAZOS PÚBLICOS E FINCAS PARTICULARES

10 / XUN / 2024

Na noite do 23 ao 24 de xuño autorízase a realizar lumaradas en espazos de titularidade pública no Concello de Sada. Para isto, será preciso que as persoas interesadas presenten unha comunicación por escrito a través do rexistro xeral a partir do luns 10 e antes do día 21 de xuño ás 14:00 horas. Así mesmo será de obrigado cumprimento a notificación daquelas cacharelas a realizar en casas/fincas particulares ou espazos privados do municipio.

COMPARTIR EN:

ABERTA PREINSCRICIÓN DAS ACTIVIDADES NA PISCINA MU...NICIPAL PARA A TEMPADA 2024-2025

10 / XUN / 2024

Dende dia 10 ao dia 28 de xuño está aberta a preinscipción de actividades de natación na piscina municipal.

COMPARTIR EN:

CONVOCATORIA BOLSA DE EMPREGO DE CONSERXE/ORDENANZ...A

07 / XUN / 2024

O Concello de Sada convoca selección de persoal con caracter interino para postos de persoal laboral ou persoal funcionario de conserxe/ordenanza:

COMPARTIR EN:

CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO TRES OPERARIOS DENT...RO DO PIL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA (PEL CONCELLOS 2024)

07 / XUN / 2024

O Concello de Sada abre a convocatoria do proceso selectivo polo sistema de concurso-posición de traballadores dentro do programa de integración laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais da Deputación da Coruña (PEL Concellos 2024)

COMPARTIR EN:

ESCOLAS DE VERÁN 2024

04 / XUN / 2024

A Concellaría de Deporte, Educación e Xuventude do Concello de Sada, convoca a oferta das Escolas de Verán 2024. O Concello de Sada pretende desta forma atender á demanda individual de ocio educativo, así como ás necesidades de conciliación das familias sadenses.

COMPARTIR EN:

MATRÍCULA ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA CURSO 2024-2025

01 / XUN / 2024

BASES QUE REXEN O PROCESO DE ADMISIÓN E MATRICULACION NA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA DE SADA CURSO 2024-2025

COMPARTIR EN:

Obradoiro creativo: Coas mans na masa

01 / XUN / 2024

A Biblioteca Municipal organiza, o venres 7 de xuño ás 17:30h. e dentro da actividade Ler Conta Moito, o obradoiro creativo "Coas mans na masa"

COMPARTIR EN:

Procesos selectivos de concursos ordinarios de tra...slados para cubrir os postos vacantes na RPT

31 / MAI / 2024

As bases regularán os procesos selectivos de concursos de traslados para cubrir postos vacantes que se inclúan en posibles ampliacións da Oferta de Emprego Público para o Concello de Sada no ano 2024 sen prexuicio da complementariedade das correspondentes convocatorias específicas para cada posto vacante dá ampliación.

COMPARTIR EN:

INSTALACIÓN DE NOVAS MARQUESIÑAS EN MEIRÁS E FONTÁ...N

31 / MAI / 2024

O departamento de Obras e Servizos ven de instalar nestes días dúas novas marquesiñas en Fontán e Meirás e traballan para a instalación de elementos semellantes noutros puntos do concello dada a demanda por parte da cidadanía e a necesidade de que os usuarios do transporte público conten cunha infraestrutura adaptada ás súas necesidades

COMPARTIR EN:

O Goberno local leva a pleno o convenio con Augas ...de Galicia para a ampliación da EDAR de Sada

30 / MAI / 2024

O executivo de Benito Portela tamén proporá á corporación a aprobación dun Plan Antifraude e a instalación en dependencias municipais dun punto de actualización da información do DNI.

COMPARTIR EN:

CONVOCATORIA PRAZA DE TRABALLADOR SOCIAL, FUNCIONA...RIO GRUPO A/A2 OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2024 QUENDA RESERVADA A PERSOAS CON DISCAPACIDADE

30 / MAI / 2024

As presentes bases específicas teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso selectivo para a provisión en propiedade, polo sistema de oposición por quenda libre, de unha (1) praza de funcionario denominada: traballador social, pertencente á escala de administración especial, subescala técnica, clase servizos técnicos, grupo A, subgrupo A2, incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2024 de quenda reservada a persoas con discapacidade. en todo aquelo que non estea previsto nas Bases xerais dos procesos selectivos para o desenvolvemento de quenda libre e quenda reservada a persoas con discapacidade da Oferta de Emprego Público para o Concello de Sada do ano 2024.

COMPARTIR EN:

VER MÁIS NOVAS