COMEDORES ESCOLARES CURSO 2022-2023

08 / AGO / 2022

COMEDORES ESCOLARES CURSO 2022-2023

Criterios e o baremo que se han de seguir para adxudicación de praza no srevizo de comedor escolar en CEIP Pedro Barrié de la Maza e CEIP Sada y Sus Contornos para o curso 2022-2023

AVISO PARA COMEDOR CEIP SADA Y CONTORNOS

Solicitudes ás que se require documentación.

O prazo de entrega de documentación ás persoas requeridas é de 5 días hábiles. Comeza o martes 9 de agosto e remata o mércores 17. O día 18 publícanse as listas de admitidos e de agarda 

AVISO COMEDOR CEIP PEDRO BARRIE DE LA MAZA .

A lista de admitidos publícase o 18 de agosto. Todas as persoas que o solicitaron teñen praza no comedor. .

 

SOLICITUDE PRAZA COMEDOR CURSO 2022-2023

Ademais da documentación que se especifica para os criterios, deberase entregar tamén o MODELO DE SOLICITUDE DE PRAZA DE COMENSAL debidamente cuberto e asinado e que se presentará por rexistro de entrada no Concello de Sada.

No caso de intolerancias ou alerxias á solicitude deberase engadir un Certificado Médico acreditativo das citadas circunstancias

En casos de empate, atenderase, en primeiro lugar, á renda familiar, favorecendo a admisión ao servizo dende as rendas máis baixas ás  máis elevadas.

*En caso de matrícula fóra do prazo, sempre que existan prazas libres, será o Concello o que, por motivos de organización, determine a data na que poderácomezar no servizo, que xeralmente coincidirá co inicio do mes seguinte á solicitude cursada.

 

Para que a matrícula sexa efectiva serán condicións indispensables as seguintes:

1º) Cubrir e imprimir o impreso de inscrición e entregar a documentación acreditativa correspondente.

 

BAREMO

SITUACIÓN DE OCUPACIÓN DOS MEMBROS PARENTAIS:

 • Pai (ou titor): 7 puntos
 • Nai (ou titora): 7 puntos
 • Pai (ou titor) e nai (ou titora) con ocupación laboral simultánea: 14 puntos
 • Pai/nai/titor/titora que non está en situación de ocupación pero o estivo máis de 3 meses durante os últimos 12 meses e tamén é demandante de emprego: 5 puntos

 

SITUACIÓN FAMILIAR:

 • Condición de familia numerosa, sempre que estes sexan usuarios ou usuarias do comedor: 2 puntos
 • Pertenza a un colectivo de exclusión social, ou circunstancia familiar grave debidamente acreditada (nai solteira adolescente, proxenitor/proxenitora en prisión, situación de acollida, orde xudicial de afastamento): 2 puntos
 • Nai/pai/titor/a, solteiro/solteira, viúvo/viúva, separado/separada ou divorciado/divorciada, que en solitario atenda ás necesidades cotiás do/da neno/nena: 8 puntos
 • Por ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parentais: 8 puntos
 • Por irmá/irmán con praza renovada no servizo: 5 puntos

Tamén se terán en conta as necesidades do servizo por parte do usuario, recibindo a puntuación acorde á seguinte táboa:

 • Asistencia de 5 días á semana: 5 puntos
 • Asistencia de 4 días á semana: 4 puntos
 • Asistencia de 3 días á semana: 3 puntos
 • Asistencia de 2 días á semana: 2 puntos
 • Asistencia de 1 día á semana: 1 punto

*Nos casos de custodia compartida nos que un dos proxenitores ou proxenitoras non precise o servizo e o outro si, entenderase esta puntuación en termos absolutos dentro dos días ao mes que se precise o servizo.

 

DOCUMENTACIÓN:

Á solicitude de inscrición e renovación de inscrición ou renovación deberán achegarse os seguintes documentos:

 • Certificado Oficial de empresa, debidamente selado e asinado, do horario laboral desempeñado no posto de traballo.
 •  Documentación acreditativa do estado familiar excepcional (monoparental, numerosa…)
 • Documentación da última declaración da Renda ou documento acreditativo de non obrigatoriedade.
 • Terase en conta o IPREM anual do exercicio ao que corresponda a declaración do IRPF.
 • Xustificante da conta bancaria debidamente selado pola entidade.

 

 PRAZO:

O prazo de entrega de toda esta documentación comeza o vindeiro luns, 27 de xuño e remata o luns, 18 de xullo de 2022.  A documentación entregarase no rexistro do Concello de Sada.

 

Arquivado en