CONVOCATORIA BOLSA DE EMPREGO DE AXENTE DA TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (TIC)

14/01/2021

CONVOCATORIA BOLSA DE EMPREGO DE AXENTE DA TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (TIC)

Estas bases específicas teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de interinos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario ou calquera das situacións consideradas no artigo 1 do Real Decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada, e no artigo 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, así como para substitucións por vacacións ou permisos do persoal coa categoría de Axente da Tecnoloxía da Información e da Comunicación; en todo aquilo que non estea previsto nas “BASES XERAIS PARA ELABORAR BOLSAS DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DO CONCELLO DURANTE O 2020”, aprobadas por Resolución de Alcaldía de data 29 de xaneiro de 2020 (BOP núm. 24, do 5-2-2020).

A persoa chamada a través desta bolsa prestará servizos na aula CeMIT de Sada, aula de referencia pública de acceso ás novas tecnoloxías e integrada na Rede de Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica.

IMPORTANTE: O prazo para presentar as solicitudes é de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio na sede e/ou no BOP.


Arquivado en:
Novas. Avisos. Facenda, Administración Local, Administración Electrónica, Contratación e Seguridade Cidadá.

Temas:
Subvencións e Axudas. Emprego. Participación Cidadá.

Perfís:
Veciños. Xuventude. Maiores.

AXENDA