CONVOCATORIA BOLSA DE EMPREGO DE CONSERXE/ORDENANZA

07 / XUN / 2024

CONVOCATORIA BOLSA DE EMPREGO DE CONSERXE/ORDENANZA

O Concello de Sada convoca selección de persoal con caracter interino para postos de persoal laboral ou persoal funcionario de conserxe/ordenanza:

REFERENCIA DO PROCESO SELECTIVO: PSB 1-2024

VIXENCIA DA BOLSA: A vixencia desta bolsa é de tres anos, prorrogables por outros 3, dende a súa aprobación por resolución do Alcalde que se publicará no taboleiro e na sede electrónica municipal.

CARACTERÍSTICAS DA PRAZA.

  • a) Denominación da praza: Conserxe/ordenanza
    b) Escala referida aos postos de funcionario: Escala de administración Especial, Subescala de Servizos Especiais,clase: persoal de oficios.
    c) Grupo de clasificación: V do Convenio Colectivo ou Agrupacións Profesionais
    d) Tipo de relación xurídica: persoal laboral temporal ou persoal funcionario interino

DOCUMENTACIÓN:

Arquivado en