Sada leva a pleno un orzamento social e comprometido coa xente

28 / ENE / 2016

Sada leva a pleno un orzamento social e comprometido coa xente

O capítulo de investimentos ascende a 441.600€ para a realización de 23 actuacións en educación, mobilidade, sanidade, instalacións deportivas, industria e medioambiente ademáis de aumentos en todas as áreas con especial relevancia en educación, cultura, deportes e emprego.

De marcado carácter social o aumento máis significativo do orzamento, que o goberno local presenta ao pleno, corresponde a Servizos Sociais e dependencia.

Portela cre que os orzamentos “reflicten unha forma de facer política enfocada na xente, nas súas demandas (recollidas nas reunións de participación cidadá realizadas nos últimos meses) e un sentir común de primar as necesidades sociais, educacionales e de emprego nos orzamentos municipais”.

Sada 28 xaneiro 

O orzamento do ano 2016, que esta tarde presenta o goberno local para á súa aprobación no pleno, ascende á cantidade de 11.394.500€. Trátase tal e como resalta o alcalde de Sada, Benito Portela, duns orzamentos ·realistas, de marcada tendencia social e que apostan polos investimentos en materia de emprego, educación e sanidade”. 


“Comprometémonos coa xente, prosegue Portela, en facer un orzamento onde se primasen as necesidades en benestar social, en educación, en emprego, en cultura, en deportes e así o fixemos. Apostamos polos servizos públicos e dotamos orzamentariamente as prazas vacantes na RPT”.

Outra das características que o alcalde destaca dos orzamentos é o carácter realista da previsión de gastos e ingresos. Precisamente o informe de intervención reflicte devandito carácter sinalando que a estimación de cantidades que o Concello recibirá doutras administracións (Estado, Xunta, Deputación…) realízase “á baixa seguindo un principio de prudencia”.

Ademais o interventor sinala no seu informe que “?non se inclúe no orzamento o POS 2016 xa que está pendente de aprobación definitiva na deputación Provincial”. O informe tamén reflicte que o proxecto orzamentario para 2016 “cumpre os obxectivos de estabilidade orzamentaria e o nivel de débeda”.

En canto os impostos indirectos, o informe sinala que se manteñen igual que en anos anteriores. Por outra banda o IBI baixa o seu tipo impositivo de 0,60 a 0,50% “aínda que, segundo indícase no informe, a baixa non supón unha diminución de ingresos derivado todo isto das altas rexistradas pola inspección catastral e polos atrasos non prescritos”.

A participación nos tributos no orzamento 2016 estatais mellorou un 4% en relación ao exercicio 2013 (último con orzamento aprobado). As subvencións autonómicas tamén rexistran un aumento debido fundamentalmente ao incremento nas axudas para dependencia. E en canto ás achegas provinciais prevese para o 2016 un gran incremento do 22% motivado fundamentalmente pola inclusión das axudas para o mantemento dos Servizos Sociais.

Por capítulos do orzamento en canto aos servizos públicos básicos o goberno local reduce os gastos en técnicos urbanísticos e suprime a praza de coordinador xeral, crea os postos de segunda actividade na policía local para reforzar o persoal, incrementa o mantemento en vías urbanas e incrementa os gastos destinados medioambiente.

“Cabe destacar, sinala Portela, que as previsións relativas ao persoal realízanse en base a proposta de modificación da RPT que se presenta a consideración do Pleno e que prevé unha nova valoración do posto de arquitecto, a creación de dous postos de segunda actividade e a amortización do posto de Coordinador”.

En protección social increméntanse as previsións de dependencia, increméntanse a partida de emerxencia social, increméntanse as actividades sociais, dótase dunha partida para o mantemento do Centro de Día e increméntase as actividades para fomento de emprego.

En canto aos bens públicos de carácter preferente créase un programa de promoción sanitaria, dótase dunha axuda municipal para financiar a escola infantil de Mondego e increméntanse investimentos en materia deportiva.

As actuacións de carácter económico prevén investimentos en polígonos industriais do municipio, a posta en marcha do Sadabus ou o investimento en camiños municipais das parroquias.

Destaca ademais nas actuacións de carácter xeral a redución con respecto a orzamento anteriores de gastos de órganos de goberno.

Portela cre que os orzamentos “reflicten unha forma de facer política enfocada á xente, ás súas demandas (recollidas nas reunións de participación cidadá realizadas nos últimos meses) e un sentir común de primar as necesidades sociais, educacionales e de emprego nos orzamentos municipais”.

Finalmente o alcalde subliña que o orzamento “cumpre os obxectivos de estabilidade orzamentaria e nivel de endebedamento. O estado de gastos supera lixeiramente o límite da regra de gasto pero será na liquidación orzamentaria cando en aplicación da Lei Orgánica 2/2012 deba verificarse o seu cumprimento, polo que a execución orzamentaria terá en conta esa circunstancia”.

Arquivado en