Sada abre a participación na Feira Food Trucks 2022

13 / ABR / 2022

Sada abre a participación na Feira Food Trucks 2022

A Concellería de Promoción Económica, Turismo e Emprego organiza do 20 ao 22 de maio unha feira de establecementos de comida móbil nunha carpa que se instalará na Plaza Irmáns Suárez Picallo

Bases de participación a Feira Food Trucks Concello de Sada

Anexo I - Folla de solicitude de participación

 

O prazo para presentar a instancias no Rexistro Xeral do Concello estará aberto do 19 ao 29 de abril (ambos inclusives)

As persoas e empresas solicitantes deberán presentar o Anexo I debidamente cumplimentado xunto con:

  • Fotocopia DNI/NIF do interesado/a 
  • No caso de persoas xurídicas presentarase ademáis fotocopia do DNI do representante legal
  • Estar dado de alta no IAE no epígrafe correspondente a actividade que desenvolva
  • Estar dado de alta na Seguridade Social no réxime correspondente, acreditando estar ao corrente do pago das súas obrigas fiscais e ca Seguridade Social
  • Carné de manipulador de alimentos
  • Contar co Seguro de Responsabilidade Civil que cubra os riscos derivados do desenvolvemento da súa actividade así como posibles danos a terceiros e danos estructurais
  • Estar ao corrente de pago co Concello de Sada por calquera concepto co compromiso de mantemento destas obrigacións durante a vixencia desta autorización
  • Homologación: os traballos de transformación de calquera vehículo Food Truck deben estar claramente homologados e autorizados polo organismo correspondente
  • Presentación da tarxeta da ITV 

 

  •  

 

Arquivado en