Regulamento do fondo de acción social para o persoal municipal

15 / SEP / 2022

Regulamento do fondo de acción social para o persoal municipal

Aprobación provisional do Regulamento do fondo de acción social para o persoal municipal

Durante un prazo de 30 días hábiles, contados a partir do seguinte ao de publicación no BOP, os interesados poderán presentar as reclamacións ou suxestións que consideren oportunas.

Transcorrido o prazo de exposición ao público, no caso de existir reclamacións ou suxestións elevarase ao Pleno a resolución das mesmas e no caso de non existir entenderase definitivamente aprobado o regulamento, debendo publicarse o texto íntegro no BOP.

Arquivado en