PROCESO SELECTIVO PARA BOLSA EMPREGO TÉCNICA/O DE TURISMO

21 / SEP / 2020

PROCESO SELECTIVO PARA BOLSA EMPREGO TÉCNICA/O DE TURISMO

Proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de interinos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario ou calquera das situacións contempladas no artigo 1 do Real Decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada e no artigo 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, así coma para substitucións por vacacións ou permisos do persoal coa categoría de Técnico de Turismo.

IMPORTANTE: 

O prazo de presentación de instancias é de 3 días hábiles e contarase a partir do día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP da Coruña. 

Recoméndase presentar as intancias pola Sede Electrónica do Concello de Sada. Para realizar a entrega de instancias presencial no rexistro do Concello de Sada deberase pedir Cita Previa a través do formulario ou por teléfono no 981620075

Arquivado en