Medidas Sanitarias COVID19 en Sada

29 / ENE / 2022

Medidas Sanitarias COVID19 en Sada

MEDIDAS DESDE O 12 MARZO 2022

RESUMO DE MEDIDAS APLICABLES A SADA

ORDE do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos e se prorrogan diversas ordes como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 29 de decembro de 2021 pola que se modifican a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da ComunidadeAutónoma de Galicia e a Orde do 29 de setembro de 2021 pola se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 3 de xaneiro de 2022 pola que se modifica a Orde do 14 d e setembro  de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.ORDE do 12 de xaneiro de 2022 pola que se prorrogan e se modifican diversas ordes polas que se establecen medidas cualificadas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia -

ORDE do 13 de xaneiro de 2022 pola que se prorroga a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 3 de xaneiro de 2022 pola que se modifica a Orde do 14 d e setembro  de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 26 de xaneiro de 2022 pola que se prorrogan e se modifican diversas ordes polas que se establecen medidas cualificadas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220128/2879/AnuncioC3K1-260122-1_gl.pdf​

ORDE do 27 de xaneiro de 2022 pola que se modifican a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia, e a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220127/2878/AnuncioC3K1-270122-1

ORDE do 8 de marzo de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centrossociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade.

​https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220311/2914/AnuncioC3K1-090322-2_gl.pdf

ORDE do 9 de marzo de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-1 na Comunidade Autónoma de Galicia, a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia, e a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.​

​https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220311/2914/AnuncioC3K1-090322-1_gl.pdf

As medidas previstas terán efecto desde as 00.00 horas do día 12 de marzo de 2022


USO DA MÁSCARA

 • A máscara será obrigatoria en todo momento para as persoas de seis ou máis anos en espazos pechados ou que se encontren abertos ao público.
 • Cando estean en espazos pechados ou que se encontren abertos ao público
 • Nos eventos multitudinarios que teñen lugar en espazos ao aire libre, cando os asistentes estean de pé. Se están sentados, será obrigatorio cando non se poida manter 1,5 metros de distancia entre as persoas, salvo grupos de conviventes.
 • Nos medios de transporte aéreo, mar​ítimo, en autobús e por ferrocarril e estacións de viaxeiros así como nos transportes públicos e privados complementarios de viaxeiros en vehiculos de ata nove prazas incluído o condutor.
 • Nas actividades no ámbito laboral desenvolvidas en espazos interiores, comúns ou de uso colectivo ou en calquera outra dependencia en que estean varios traballadores/as e/ou clientes será tamén obrigatorio o seu uso.


EXCEPCIÓNS (ENTRE OUTRAS):

 • Persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitar a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.
 • Nos vehículos de turismo, cando todas as persoas ocupantes convivan no mesmo domicilio.
 • No interior dos establecementos de hostalaría e restauración, exclusivamente nos momentos estritamente necesarios para comer ou beber.


VIDA SOCIAL E COMUNITARIA

 • Lugares de culto: 100% da súa capacidade máxima permitida.
 • Cerimonias nupciais e outras celebración relixiosas ou civís:Cócteis e actos de recepción con aperitivo e público de pé, deben respectar a distancia de seguridade entre persoas non conviventes. 
 • Congresos, actos e reunión laborais, institucionais, académicos ou profesionais: 100% da capacidade autorizada do local sempre que o público permaneza sentado.
 • Espazos de exposición: 100%
 • Bibliotecas e arquivos, museos, salas de exposición, monumentos e outros equipamentos culturais: 100% da súa capacidade máxima permitida.
 • Cines, teatros, auditorios ou espazos similares: 100% da súa capacidade máxima permitida.
 
CENTROS, SERVIZOS E ESTABLECEMENTOS SANITARIOS
 
Medidas específicas:
 
As visitas e acompañantes dos pacientes hospitalizados poderán acceder aos centros hospitalarios, tanto públicos como privados, sempre que as persoas maiores de 12 anos dispoñan dun certificado emitido polo servizo público de saúde ou, no caso do ordinal 2º, por un laboratorio oficial autorizado, que acredite a concorrencia de calquera das seguintes circunstancias: 
    • Pauta completa dunha vacina contra a COVID-19 para a cal se concedeu unha autorización de comercialización, de conformidade co Regulamento (CE) 726/2004.
    • Proba diagnóstica PCR negativa nas últimas 72 horas anteriores ou 48 horas no caso de tests de antíxenos
    • Recuperación dunha infección diagnosticada nos últimos 6 meses.(caso confirmado da COVID-19 hai 11 días ou máis mediante unha proba PCR.
 
Esta medida será aplicable tamén para visitas e acompañantes en hoteis de pacientes e hospitais de día  oncolóxico ou de diálise, tanto públicos como privados.
A medida non será aplicable para o acceso das persoas acompañantes dos pacientes no ámbito das consultas hospitalarias, nin para os acompañantes dos pacientes que acu­dan ao servizo de urxencias hospitalarias. 
 
CENTROS SOCIOSANITARIOS RESIDENCIAIS DE MAIORES E DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE
Medidas específicas:
 
As visitas e acompañantes das persoas residentes poderán acceder a estes centros tanto públicos como privados, sempre que as persoas maiores de 12 anos dispoñan dun certificado emitido polo servizo público de saúde ou, no caso do ordinal 2º, por un laboratorio oficial autorizado, que acredite a concorrencia de calquera das seguintes circunstancias: 
    • Pauta completa dunha vacina contra a COVID-19 para a cal se concedeu unha autorización de comercialización, de conformidade co Regulamento (CE) 726/2004.
    • Proba diagnóstica PCR negativa nas últimas 72 horas anteriores ou 48 horas no caso de tests de antíxenos.
    • Recuperación dunha infección diagnosticada nos últimos 6 meses.(caso confirmado da COVID-19 hai 11 días ou máis mediante unha proba PCR.

 

PRAIAS E PISCINAS

 • Piscinas ao aire libre e cubertas:  100% da capacidade máxima
 • Duchas e lavapés ao aire libre: 1 persoa por dispositivo agás no caso de menores ou persoas que necesiten asistencia.
 • Vestiarios e aseos en todas as instalacións: 100 %.


PARQUES ACUÁTICOS

 • 100% da súa capacidade máxima.
 • Control de acceso tanto a entrada como a saída.
 • Uso individual de flotadores ou outros elementos agás no caso de menores ou persoas que necesiten asistencia
 • Duchas e lavapés ao aire libre: 1 persoa por dispositivo agás no caso de persoas que necesiten asistencia.


DESPRAZAMENTOS EN VEHÍCULOS PARTICULARES

 • Tantas prazas como dispoña o vehículo.​
 • Deberase usar sempre máscara dentro do vehículo cando se trate de persoas non conviventes.


ESTABLECEMENTOS DE HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN

    • Plan de hostalaría segura: https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Novo-Plan-hostalaria-segura​

    • En todos os niveis

        ◦ Interior : máximo 10 persoas por mesa ou agrupación de mesas.

 

        ◦ Exterior : máximo 20 persoas por mesa ou agrupación de mesas.

Non se poderán celebrar actividades recreativas como cotillóns e festas cando se ofrezan servizos de bebida e restauración se estes establecementos non contan co correspondente título habilitante propio das actividades de hostalaría e restauración.

    • Nivel 1c (unha cunchiña)

        ◦ Interior : 100 % da capacidade máxima permitida.

        ◦ Terrazas : 100 % da capacidade máxima permitida.

        ◦ Permítese o consumo en barra.

        ◦ O horario de peche será o que teñan fixado, de acordo coa normativa vixente

        ◦ Distancia de seguridade entre mesas ou agrupación de mesas: 1.5 metros.

        ◦ Calidade do aire interior:

            ▪ Avaliación non continua (cada 4 horas e nos momentos de máxima afluencia).

    • Nivel 2c (dúas cunchiñas):

        ◦ Interior : 100 % da capacidade máxima permitida.

        ◦ Terrazas : 100 % da capacidade máxima permitida.

        ◦ Permítese o consumo en barra. 

        ◦ O horario de peche será o que teñan fixado, de acordo coa normativa vixente

 

        ◦ Distancia de seguridade entre clientes dunha mesa e da contigua: 1.5 metros.

        ◦ Calidade do aire interior:

 

            ▪ Avaliación continua.​

    • Nivel Seguridade: Situación extraordinaria a decisión da Dirección Xeral de Saúde Pública

        ◦ Interior :30% da capacidade máxima permitida.

        ◦ Terrazas: 50%  da capacidade máxima permitida.

        ◦ Horario do peche ao público: 23.00 horas

 

        ◦ Distancia de seguridade entre mesas ou agrupación de mesas: 1,5 metros

 

ESTABLECEMENTOS DE LECER NOCTURNO

Plan de lecer nocturno de Galicia: 

https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Lecer-nocturno ​

    • Obrigatorio o uso das máscaras no interior.

    • Distancia de seguridade: 1,5 metros entre mesas ou agrupación de mesas así  como nas zonas de tránsito.

En todos os niveis:

        ◦ Interior : máximo 10 persoas por mesa ou agrupación de mesas.

        ◦ Exterior: máximo 20 persoas por mesa ou agrupación de mesas.

Non se poderán celebrar actividades recreativas como cotillóns e festas cando se ofrezan servizos de bebida e restauración se estes establecementos non contan co correspondente título habilitante propio das actividades de lecer nocturno.

• Nivel 1c (unha cunchiña)

    • Interior :100% da capacidade máxima permitida. 

    • Terrazas: 100%  da capacidade máxima permitida.

    • Permítese o consumo en barra

    • O horario de peche será o que teñan fixado, de acordo coa normativa vixente

    • Calidade do aire interior:

            ▪ Avaliación non continua (polo menos cada 4 horas e nos momentos de máxima afluencia). Non superación 1.000 ppm de CO2

 Nivel 2c (dúas cunchiñas):

    • Interior : 100% da capacidade máxima permitida.

    • Terrazas: 100%  da capacidade máxima permitida.

    • Permítese o consumo en barra

    • O horario de peche será o que teñan fixado, de acordo coa normativa vixente

    •  Calidade do aire interior:

            ▪ Avaliación continua. Non superación 1000 ppm de CO2          

 • Nivel Seguridade:   

       ◦ Terrazas: 50%  da capacidade máxima permitida. Consumo sentado

        ◦ Horario do peche ao público: 01.00 horas

 

        ◦ Distancia de seguridade entre mesas ou agrupación de mesas: 1,5 metros

 

ESTABLECEMENTOS E LOCAIS COMERCIAIS QUE NON FORMEN PARTE DE CENTROS OU PARQUES COMERCIAIS

 • Establecementos retallistas e de actividades de servizos profesionais: 100% da súa capacidade total.
 • No caso de establecementos ou locais distribuídos en varios andares: 100% de capacidade total en cada un deles.
 • O horario de peche será o que teñan fixado, de acordo coa normativa vixente.
 • Establecementos de mais de 2.500 metros: Sistema de control de número de persoas existente.​


ESTABLECEMENTOS QUE TEÑAN A CONDICIÓN DE CENTROS E PARQUES COMERCIAIS, OU QUE FORMEN PARTE DELES E GRANDES SUPERFICIES

 • Establecemento retallista e de actividades de servizos profesionais: 100% da súa capacidade total.
 • O horario de peche será o que teñan fixado, de acordo coa normativa vixente.
 • No caso de establecementos ou locais distribuídos en varios andares: 100% de capacidade total en cada un deles.
 • Sistema de control de número de persoas existentes.
 • Permitirase a utilización das zonas recreativas (zonas recreativas, ludotecas, parque infantís ou áreas de descanso) respetando a capacidade permitida para as zonas comúns 


MERCADOS AO AIRE LIBRE

 • 100% dos postos habituais ou autorizados


CENTROS DE LECER INFANTIL

 • Capacidade máxima tanto no interior como no exterior 100%.


ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE PARA A POBOACIÓN INFANTIL E XUVENIL E ALBERGUES E CAMPAMENTOS XUVENÍS.

 • Actividades de tempo libre: 100 % da súa capacidade máxima
 • Albergues e campamentos xuvenís: 100 % da súa capacidade máxima

ACTIVIDADE DEPORTIVA

Non federada:

 • Instalacións deportivas cubertas: 100% da capacidade máxima permitida.
 • Uso deportivo de piscinas ao aire libre ou cubertas: 100 %
 • Duchas e lavapés ao aire libre: 1 persoa por dispositivo agás no caso de menores ou persoas que necesiten asistencia.
 • Duchas en instalacións pechadas: 100% teñan ou non cabinas.
 • Vestiarios e aseos en todas as instalacións: 100 %.

Federada:

 • Axustarase aos correspondentes protocolos Fisicovid-Dxtgalego aprobados.


ACADEMIAS, AUTOESCOLAS E CENTROS PRIVADOS DE ENSINO NON REGRADO E CENTROS DE FORMACIÓN

 • Poderá impartirse dun modo presencial co 100% da capacidade máxima permitida.

ACUARIOS , ESTABLECEMENTOS E ACTIVIDADES ZOOLÓXICAS ,BOTÁNICAS OU XEOLÓXICAS .

 • Poderán realizar a súa actividade co 100% de ocupación.


FESTAS, VERBENAS E OUTROS EVENTOS POPULARES

 • Deberán realizarse en espazos acoutados
 • Na zona de público non están permitidas as carpas con lonas laterais que impidan a ventilación natural.
 • Pódese bailar.
 • Poderá preverse o servizo de comida e bebidas se se realiza en espazos habilitados. O consumo realizarase fóra da zona de baile.
 • Non está permitido fumar, consumir outros produtos do tabaco nin consumir cigarros electrónicos na área de público.
 • A venda/reserva de entradas, de ser o caso, será por adiantado, con rexistro previo dos asistentes.
 • Seranlle de aplicación os protocolos accesibles no seguinte enderezo: https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Espectaculos-musicais-aire-libre


ESPECTÁCULOS MUSICAIS ARTÍSTICOS

 

ATRACCIÓNS DE FEIRAS

 • Puntos diferenciados de entrada e saída.  
 • Poderán ocuparse todas as prazas dispoñibles.


PARQUES DE ATRACCIÓNS E TEMÁTICOS, SALÓNS RECREATIVOS E PARQUES MULTIOCIO​

 • 100% da súa capacidade máxima.
 • Vestiarios e aseos en todas as instalacións: 100 %.


CENTROS SOCIAIS, SOCIOCOMUNITARIOS, CLUBS DE XUBILADOS E CENTROS DE ANÁLOGA NATUREZA

 • 100% da súa capacidade máxima.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS, CENTROS DE INTERPRETACIÓN E VISITANTES, AULAS DA NATUREZA, CASETAS E PUNTOS DE INFORMACIÓN

 • Centros de interpretación e visitantes, aulas da natureza, casetas e puntos de información da Rede galega de espazos protexidos e espazos similares​: 100% da súa capacidade.

 

Arquivado en