Urbanismo recorda a obrigatoriedade de manter en boas condicións de salubridade e seguridade os solares e terreos no casco urbano.

20/06/2016

Urbanismo recorda a obrigatoriedade de manter en boas condicións de salubridade e seguridade os solares e terreos no casco urbano.

- Este recordatorio establécese ante o abandono de certos peches e solares, moitos deles sobresaíndo á vía pública, e que poden causar accidentes os viandantes e veciños e doutra banda poden ser foco de aparición de roedores se non se manteñen e conservan en boas condicións de salubridade.

- Desde a concellaría de Urbanismo lembran que o incumprimento dos referidos deberes pode dar lugar á imposición de sancións e a actuación subsidiaria do Concello limpando a acondicionando os citados solares para despois repercutilo nos propietarios.


Sada, 17 xuño 2016

A concellaría de Urbanismo, xestionada por Francisco Montouto, lembra que, de acordo coa Ordenanza xeral de limpeza e medio ambiente do Concello de Sada e conforme á lei 2/2016 do chan de Galicia artigo 135, é deber dos propietarios dos terreos, edificacións e instalacións o seu mantemento e conservación en boas condicións estéticas, de salubridade e de seguridade así como o deber de conservalos nas condicións legais para servir de soporte aos devanditos usos e en todo caso, nas de seguridade, salubridade, accesibilidade universal e ornato legalmente exixibles.

"A limpeza dos solares, sinala Montouto, correspóndelles aos propietarios dos mesmos co deber de telos valados na forma que se establecen nas Ordenanzas Municipais. Igualmente non poderán sobresaír á vía pública ningunha clase de vexetación ou maleza".

Este recordatorio da obrigatoriedade de manter limpos os solares no centro urbano establécese ante abandónoo de certos peches e solares, moitos deles sobresaíndo á vía pública e que poden causar accidentes os viandantes e veciños e doutra banda poden ser foco de aparición de roedores se non se manteñen e conservan en boas condicións de salubridade.

Así mesmo desde a concellaría lembran que o incumprimento dos referidos deberes pode dar lugar á imposición de sancións e a actuación subsidiaria do Concello limpando a acondicionando os citados solares para despois repercutilo nos propietarios.

Arquivado en:
Carnoedo. Novas. Meirás. Mondego. Mosteirón. Urbanismo e emprego. Osedo. Sada. Soñeiro. Veigue.

Temas:
Urbanismo. Vivenda.

Perfís:
Veciños. Maiores.

AXENDA