CONVOCATORIA DE BOLSA DE EMPREGO PARA POSTOS DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA

14/10/2020

CONVOCATORIA DE BOLSA DE EMPREGO PARA POSTOS DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA

ACTUALIZADO COA LISTAXE PROVISORIA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS

Proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de interinos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario ou calquera das situacións contempladas no artigo 1 do Real Decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada e no artigo 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, así coma para substitucións por vacacións ou permisos do persoal coa categoría de auxiliar de biblioteca.

IMPORTANTE: O prazo para a presentación de instancias é de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación na sede e/ou no BOP. O prazo remata o 14 de febreiro 2020.


Arquivado en:
Novas. Avisos. Facenda, Administración Local, Administración Electrónica, Contratación e Seguridade Cidadá.

Temas:
Economía. Cultura. Participación cidadá.

Perfís:
Veciños. Xuventude. Maiores.

AXENDA