COMUNICADO CONCELLO DE SADA - SÁBADO 14 DE MARZO 20:30 HORAS

14/03/2020

COMUNICADO CONCELLO DE SADA - SÁBADO 14 DE MARZO 20:30 HORAS

O Goberno de Sada, reunido na tarde de hoxe, seguindo as instruccións do borrador do Real Decreto polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19 e o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, polo que se declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e se activa o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19, quere informar á cidadanía do seguinte:

1.- Os servizos administrativos municipais funcionarán con porta pechada de 9 a 14 horas a partir do luns 16 de marzo. Todas as xestións deberanse facer de modo telemático desde a Sede Electrónica do Concello de Sada (sede.sada.gal). En caso de que non se dispuxese de medios telemáticos e para aqueles supostos de urxencia, o Concello atenderá presencialmente previa petición de cita telefónica, en horario de 9 a 14 horas ou chamando ao teléfono 981 620 075.

2.- O Concello de Sada pon a disposición todos os recursos humanos (efectivos da Policía Local, Emerxencias, Servizos Sociais, etc.) para afrontar é garantir dar cobertura deste Estado de Alarma. Os integrantes dos Corpos de Policía da Corporacións Local quedarán baixo ordénelas directas do titular do Ministerio do Interior. Os axentes da autoridade poderán practicar as comprobacións nas persoas, bens, vehículos, locais e establecementos que sexan necesarias para comprobar e, no seu caso, impedir que leven a cabo os servizos e actividades suspendidas neste Real Decreto, salvo as expresamente exceptuadas. Para iso, poderán ditar as ordes e prohibicións necesarias e suspender as actividades ou servizos que se estean levando a cabo. A tal fin, a cidadanía ten o deber de colaborar e non obstaculizar o labor dos axentes da autoridade no exercicio das súas función.

3.- O Concello de Sada habilita os seguintes teléfonos de información:

Atención Coronavirus - 900 400 116

  • Número de atención xeral para as consultas relacionadas co Coronavirus. No caso de Urxencia Sanitaria chamar ao 112.

Concello de Sada - 981 620 075

  • Horario de 09:00 a 14:00 horas. Para calquera consulta .

Atención Municipal - 665 851 262

  • Para calquera consulta que necesite do Estado de Alarma

Servizos Sociais - 981 620 567

  • Horario de 09:00-14:00 horas. Para calquera consulta relacionada co benestar das familias ou axuda no fogar.

Policía Local - 629 572 289

  • 24 horas ao día. Para calquera consulta fora do horario de oficina e emerxencias durante todo o día.

Servizo emerxencias - 607 438 457

4.- O Concello de Sada está a facer un seguimiento das persoas do municipio que poidan necesitar calquera tipo de axuda e agradece a colaboración cidadá neste sentido invitando á cidadanía a que se coñece a algunha persoa que necesite axuda o comunique nos teléfonos indicados ou a través da web municipal (sada.gal) para que sexan os servizos municipais quen faciliten dita axuda, optimizando os desprazamentos para evitar a propagación do COVID-19. No caso que nos vindeiros días fose necesario habilitar recurso de voluntariado faríase un chamamento para que as persoas interesadas poidan apuntarse no formulario no apartado de Participación Cidadá da web municipal, xa activo.

5.- Durante a vixencia do estado de alarma as persoas unicamente poderán circular polas vías de uso público para a realización das seguintes actividades:

a) Adquisición de alimentos, produtos farmacéuticos e de primeira necesidade.

b) Asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios.

c) Desprazamento ao lugar de traballo para efectuar a súa prestación laboral, profesional ou empresarial.

d) Retorno ao lugar de residencia habitual.

e) Asistencia e coidado a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou persoas especialmente vulnerables.

f) Desprazamento a entidades financeiras e de seguros.

g) Por causa de forza maior ou situación de necesidade.

h) Calquera outra actividade de análoga natureza que haberá de facerse individualmente, salvo que se acompañe a persoas con discapacidade ou por outra causa justificada.

Igualmente, permitirase a circulación de vehículos particulares polas vías de uso público para a realización das actividades referidas no apartado anterior ou para a reposición en gasolineiras ou estacións de servizo.

En todo caso, en calquera desprazamento deberán respectarse as recomendacións e obrigacións ditadas polas autoridades sanitarias.

 

O Ministro do Interior poderá acordar o peche á circulación de estradas ou tramos delas por razóns de saúde pública, seguridade ou fluidez do tráfico ou a restrición nelas do acceso de determinados vehículos polos mesmos motivos. Cando as medidas anteriores adóptense de oficio informarase previamente ás administracións autonómicas que exercen competencias de execución da lexislación do Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguridade viaria. As autoridades estatais, autonómicas e locais competentes en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguridade viaria garantirán a divulgación entre a poboación das medidas que poidan afectar o tráfico rodado.

O Concello de Sada reitera a necesidade de cumprir coas medidas que se veñen indicando e en especial lembra a necesidade que quedar na casa durante o periodo de vixencia deste Estado de Alarma. Asemade agradece tanto aos vecinos e veciñas como como ao tecido empresarial a rápida resposta as medidas aplicadas nas últimas horas.

6.- Establécese a suspensión da apertura ao público dos locais e establecementos que se citan no anexo deste comunicado, así como calquera outra actividade ou establecemento que a xuízo da autoridade competente poida supor un risco de contaxio.

A permanencia nos establecementos comerciais cuxa apertura estea permitida deberá ser a estritamente necesaria para que os consumidores poidan realizar a adquisición de alimentos e produtos de primeira necesidade, quedando suspendida a posibilidade de consumo de produtos nos propios establecementos. En todo caso, evitaranse aglomeracións e controlarase que consumidores e empregados manteñan a distancia de seguridade de polo menos un metro a fin de evitar posibles contaxios.

7.- Desde o Concello de Sada manterase informada a cidadania das medidas tomadas pola administración a través da web municipal e ás redes sociais.

ANEXO ESTABLECEMENTOS CON SUSPENSIÓN DE APERTURA 

Arquivado en:
Carnoedo. Novas. Alcaldía . Meirás. Urbanismo. Mondego. Seguridade Cidadá e Normalización Lingüística. Mosteirón. Benestar Social e Igualdade. Osedo. Educación e Deporte. Sada. Facenda, Administración Local, Administración Electrónica, Contratación e Seguridade Cidadá. Soñeiro. Obras e Servizos. Veigue. Participación Cidadá, Transparencia, Cooperación, Mocidade e Novas Tecnoloxías. Medio Ambiente e Normalización Lingüística. Cultura . Promoción Económica, Turismo e Emprego. Promoción da Saúde, Cohesión Social e Voluntariado.

Perfís:
Veciños. Xuventude. Maiores.

AXENDA