CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN PRAZA DE CONSERXE, PERSOAL LABORAL FIXO

03 / XUL / 2024

CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN PRAZA DE CONSERXE, PERSOAL LABORAL FIXO

As presentes bases específicas teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso selectivo para a provisión en propiedade, polo sistema de concurso-oposición por quenda libre, dunha (1) praza de conserxe, persoal laboral, pertencente ao Grupo V, reservada a persoas con discapacidade, vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2021 (BOP núm. 246, do 28-12-2021)

Denominación da praza: conserxe

Grupo de clasificación: V do Convenio Colectivo

Tipo de relación xurídica: persoal laboral fixo.

Correspondencia cun posto de traballo da RPT: adxudicarase definitivamente ao superar o proceso selectivo un posto
da RPT vacante.

Arquivado en