Convocatoria Auxiliar Administrativo OEP 2019 Sada

20 / MAI / 2023

Convocatoria Auxiliar Administrativo OEP 2019 Sada

As presentes bases específicas teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso selectivo para a provisión en propiedade, polo sistema de oposición por quenda libre, dunha (1) praza de funcionario de carreira da Escala de Administración Xeral, Subescala Auxiliar, pertencente ao Grupo C, subgrupo C2 de clasificacións, reservada a persoas con discapacidade, vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2019 (BOP núm. 101, do 30-5-2019)

Anuncio BOE convocatoria aux.adtvo. OEP 2019 - Oferta de Emprego Público para 2019 

Arquivado en