BOLSA DE EMPLEO PARA PUESTOS DE SOCORRISTAS

10 / XUN / 2022

BOLSA DE EMPLEO PARA PUESTOS DE SOCORRISTAS

Estas bases específicas tienen por objeto a regulación de los aspectos particulares del proceso selectivo para la formación de una bolsa de empleo de interinos para cubrir plazas vacantes de personal laboral así como para relevos por vacaciones o permisos del personal con la categoría de socorrista.

El plazo de presentación de instancias es de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP

Enlace Sede Electrónica para la convocatoria.

As taxas de participación son 10€ (base 5ª das xerais)

A carta de pagamento descargarase seguindo o procedemento que aparece na sede electrónica do Concello de Sada (https://sede.sada.gal) no apartado da Oficina Virtual Tributaria, opción: pagamento de taxas/Exp.doc,act,addm e outros dos/dereitos de exame.

Unha vez descargado, o dito documento deberá imprimirse e pagar nunha das entidades colaboradoras reflectidas no mesmo impreso. Tamén se poderá realizar o pagamento na mesma sede electrónica ou a través das distintas canles que o permitan (caixeiros, banca electrónica, etc.).

O pagamento a través deste medio será o único válido para o aboamento da taxa. Non se admitirán xustificantes que non correspondan ao ingreso realizado mediante carta de pagamento.

Para presentar a instancia a través da Sede electrónica https://sede.sada.gal haberá que empregar o trámite solicitude xeral e a este acehgarlle a instancia de participación e o resto de documentación esixida na convocatoria.

Arquivado en