AXUDAS ECONÓMICAS AOS DESPRAZAMENTOS CO FIN ESCOLAR CURSO 2023-2024

19 / DEC / 2023

AXUDAS ECONÓMICAS AOS DESPRAZAMENTOS CO FIN ESCOLAR CURSO 2023-2024

Convocatoria que ten por obxecto o establecemento de axudas económicas aos desprazamentos co fin escolar dirixida ao alumnado empadroado no Concello de Sada para o curso 2023- 2024, favorecendo o acceso aos centros de ensino públicos mediante unha axuda nos gastos derivados da utilización de calquera tipo de transporte para acceder aos mesmos.

19/12/2023 - DECRETO RESOLUCION DA CONVOCATORIA DE AXUDAS AO TRANSPORTE CO FIN ESCOLAR. CURSO 2023-2024

 

Concederase unha única axuda para todo o curso lectivo, que será aboada nun único prazo na anualidade 2024 á entrega do certificado de centro ou boletin de notas.

Establécese como criterio de concesión a distancia que existe entre o domicilio do/a beneficiario/a e a localidade do centro de ensino onde estea matriculado (sempre e cando o centro careza de transporte escolar), segundo o baremo que figura a continuación (a distancia mínima para percibir a axuda é de 3 km.):

 • De 3 km a 15 km.: 100 euros (por ex. Sada, Bergondo, Betanzos..)
 • - De 16 a 40 km.: 130 euros (por ex. A Coruña..)
 • - De 41 a 80 km.: 180 euros (por ex. Santiago, Lugo..)
 • - Máis de 80 km.: 210 euros (por ex. Pontevedra, etc.)

No caso de que, a vista do número de solicitantes beneficiarios e unha vez concedidas ás axudas polos importes establecidos no parágrafo anterior, se supera a contía total fixada na Disposición Final; as citadas contías reduciranse nun 10% do seu importe, sucesivamente e ata que se de cobertura á totalidade das solicitudes presentadas.

As persoas que estean cursando estudios en máis dun centro só poderán solicitar a axuda económica para un deles

Beneficiario/as:

Poderán acollerse o alumnado empadroado no Concello de Sada que curse calquera dos seguintes estudios dentro ou fóra da Comunidade Autónoma Galega:

 • - Educación Secundaria Adultos (ESA)
 • - Bacharelato
 • - FP/Ciclos formativos
 • - Estudios universitarios
 • - Calquera estudio oficial homologado estatalmente.

Ademais, deberán cumprir os seguintes requisitos:

 • a) Estar empadroado no Concello de Sada
 • b) Estar empadroado a máis de 3 km. de distancia do centro de estudios
 • c) Estar matriculado nun centro de ensino público
 • d) En función da natureza da subvención aplícase a excepción prevista no artigo 10.2 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en relación cos requisitos para obter a condición de beneficiario.

Non poderán acollerse as persoas que se atopen nos seguintes supostos:

 • - Ter solicitada para o presente curso lectivo calquera outra axuda económica relacionada co desprazamento ao centro de ensino, ou ben estar matriculadas en cursos onde estean total ou parcialmente subvencionados os gastos de desprazamento.
 • - Cursar estudios de educación primaria ou secundaria (ESO), ou Infantil (3-5 anos)
 • - Estar matriculados en centros privados ou públicos concertados
 • - Cursar estudios con duración inferior a 6 meses .
 • - A efectos de dar traslado á axencia tributaria das axudas concedidas tomarase como beneficiario ó interesado/a ou o/a representante legal, no caso de minoría de idade, co seu correspondente número de identificación.

Publicación das bases e prazo de presentación de solicitudes.

As solicitudes asinadas polo solicitante, formularanse no modelo que figura como anexo desta convocatoria e presentaranse no Rexistro electrónico do Concello ou por calquera dos medios sinalados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Publicas.

As solicitudes deberán presentarse no prazo máximo de 15 días hábiles a partir da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, esto é ata o 16 de novembro. Tamén se publicará na páxina web do Concello podendo presentarse as instancias a partir dese momento.

25/10/2023 - PUBLICACIÓN NO BOP DO EXTRACTO DA CONVOCATORIA DAS AXUDAS AO DESPRAZAMENTO

BASES COMPLETAS DAS AXUDAS ECONÓMICAS AOS DESPRAZAMENTOS CO FIN ESCOLAR CURSO 2023-2024

ANEXO I

ANEXO II

Arquivado en