ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO AOS RECIBOS DO I.A.E. 2022

22 / AGO / 2022

ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO AOS RECIBOS DO I.A.E. 2022

A Delegación da Axencia Tributaria na Coruña comunica, en relación cos recibos do Imposto sobre Actividades Económicas correspondentes a 2022, e cando se trate de cotas nacionais e provinciais, cuxa xestión recadatoria corresponde á Administración Tributaria do Estado, o seguinte:

PRAZO PARA EFECTUAR O INGRESO

Do 15 de setembro até o 21 de novembro de 2022 (Resolución de 8 de xuño de 2022, do Departamento de Recadación da Axencia Estatal de Administración Tributaria).

 

LUGAR DE PAGO

- Cotas nacionais A través das Entidades colaboradoras (Bancos, Caixas de Aforro e Cooperativas de crédito) nas que non é preciso que o obrigado ao pago dispoña de conta aberta.

- Cotas provinciais. A través das Entidades colaboradoras (Bancos, Caixas de Aforro e Cooperativas de crédito) nas que non é preciso que o obrigado ao pago dispoña de conta aberta.

Os ingresos poderanse efectuar no horario de atención ao público das devanditas Entidades. Así mesmo, o pago de cotas nacionais e provinciais poderá ser realizado mediante debo en conta, a través de Internet, na dirección da Sede Electrónica  , na opción Pagar aprazar e consultar débedas. Para realizar o pago a través de Internet é necesario dispor dun sistema de firma electrónica dos admitidos pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

 

O vencimiento do prazo de ingreso en período voluntario, sen ser satisfeita a débeda, determinará o inicio do período executivo e o deveño dos intereses de demora e das recargas a que se refiren os artigos 26 e 28 da Lei Xeral Tributaria

Arquivado en