Corporación Municipal

Na Casa do Concello de Sada, ás doce horas do día quince de xuño de dous mil dezanove, constituiuse a nova corporación e se elixiu Alcalde en cumprimento do establecido nos artigos 195 e 196 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral e artigo 37 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de novembro.

Reúnense en sesión pública os concelleiros electos nas Eleccións Locais celebradas o día 26 de maio de 2019, que seguidamente se relaciona pola orde de proclamación de candidaturas: D. Oscar Benito Portela Fernandez, D.ª Maria Pilar Taibo Fernandez, D. Xose Fernando Fariña Andrade, D.ª Rebeca Mouriño Neira, D. Francisco Xosé Montouto Perez, D.ª Ana Paola Mondaca Gonzalez, D.ª Maria Soraya Salorio Porral, D.ª Maria Jose Garcia Freire, D.ª Maria Carmen Pose Varela, D. Jose Luis Tellado Villares, D. Manuel López Losada, D.ª Raquel Bolaño Fariñas, D.ª Maria Pardo Fafian, D.ª Isabel Reimundez Suarez, D.ª Laura Rodriguez Pena, D.ª Maria Nogareda Marzoa e Breogan Blanco Gonzalez.

Declaracións de actividades, bens e patrimonio - mandato 2015-2019

 
INICIAIS

Declaracións de actividades
Declaracións de bens e patrimonio
FINAIS

Declaracións de actividades
Declaracións de bens e patrimonio

 

Grupos políticos


Oscar Benito Portela Fernández
  • Oscar Benito Portela Fernández
  • María Pilar Taibo Fernández 
  • Xosé Fernando Fariña Andrade 
  • Rebeca Mouriño Neira 
  • Ana Paola Mondaca González
  • María Luísa Rúa Prieto                         

Oscar Benito Portela Fernández

Oscar Benito Portela Fernández

Oscar Benito Portela Fernández

Oscar Benito Portela Fernández