Corporación Municipal

Na Casa do Concello de Sada, ás doce horas do día dezasete de xuño de dous mil viente tres, constituiuse a nova corporación e se elixiu Alcalde a Óscar Benito Portela Fernandez en cumprimento do establecido nos artigos 195 e 196 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral e artigo 37 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de novembro.

Reúnense en sesión pública os concelleiros electos nas Eleccións Locais celebradas o día 28 de maio de 2023, que seguidamente se relaciona pola orde de proclamación de candidaturas: D. Oscar Benito Portela Fernandez, D.ª Rebeca Mouriño Neira, D. Marcos Villar López, Dª. Maria Pilar Taibo Fernandez, D. Xose Fernando Fariña Andrade, D.ª Patricia Fernández Abruñedo, D. Ricardo Berrocal Fariña, Dª Maria Nogareda Marzoa, D.ª Maria Soraya Salorio Porral, D. Sergio García López, D. Breogan Blanco Gonzalez, Dª Esperanza Arias Ferreiro, D. Fernando España López, Dª Leticia Roig Iglesias, Dª Isabel Val Armesto, Dª Almudena Pena Álvarez, D. Emilio Graña Mosquera.

Declaracións de actividades, bens e patrimonio - mandato 2015-2019

 
INICIAIS

Declaracións de actividades
Declaracións de bens e patrimonio
FINAIS

Declaracións de actividades
Declaracións de bens e patrimonio

 

Grupos políticos


Oscar Benito Portela Fernández
  • Oscar Benito Portela Fernández
  • Rebeca Mouriño Neira 
  • Marcos Villar López
  • María Pilar Taibo Fernández 
  • Xosé Fernando Fariña Andrade 
  • Patricia Fernández Abruñedo
  • Ricardo Berrocal Fariña                         


  • Lonja Tajes Aurelio


  • Emilio Graña Mosquera