CONVOCATORIA BOLSA DE EMPREGO PARA FUNCIONARIOS DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL

21 / SEP / 2020

CONVOCATORIA BOLSA DE EMPREGO PARA FUNCIONARIOS DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL

Procedemento para a realización de bolsas de emprego de interinos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario e/ou laboral, ou calquera das situacións contempladas no art. 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP) e do art. 1 do Real Decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada, así coma para substitucións por vacacións ou permisos do persoal.

IMPORTANTE: O prazo para a presentación de instancias é de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación na sede e/ou no BOP. O prazo remata o 12 de febreiro de 2020.