CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN DUNHA PRAZA DE ALBANEL

14/09/2020

 CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN DUNHA PRAZA DE ALBANEL

OBXECTO DA CONVOCATORIA É obxecto desta convocatoria a provisión en propiedade, polo sistema de oposición, dunha praza de persoal laboral fixo denominada Albanel, pertencente ao Grupo IV do Convenio Colectivo, vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público de 2016. (BOP A Coruña núm. 148, do 5-8-2016)

IMPORTANTE: As instancias que soliciten tomar parte nas probas selectivas presentaranse no Rexistro Electrónico Xeral do Concello ou nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, durante o prazo de vinte días naturais a partir do seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. Arquivado en:
Novas. Avisos. Facenda, Administración Local, Administración Electrónica, Contratación e Seguridade Cidadá.

AXENDA