CONVOCATORIA DE AXUDAS ECONÓMICAS AOS DESPRAZAMENTOS CO FIN ESCOLAR, CURSO 2018-2019

29/01/2019

CONVOCATORIA DE AXUDAS ECONÓMICAS AOS DESPRAZAMENTOS CO FIN ESCOLAR, CURSO 2018-2019

A presente convocatoria da concellería de Educación, Xuventude e Saúde, ten por obxecto o establecemento de axudas económicas aos desprazamentos co fin escolar dirixida ao alumnado empadroado no Concello de Sada para o curso 2018/2019, favorecendo o acceso aos centros de ensino públicos mediante unha axuda nos gastos derivados da utilización de calquera tipo de transporte para acceder aos mesmos.

29/01/2019 - Relación de axudas económicas concedidas aos desprazamentos co fin escolar para o curso 2018-2019 do Concello de Sada

BASES CONVOCATORIA DE AXUDAS ECONÓMICAS AOS DESPRAZAMENTOS CO FIN ESCOLAR, CURSO 2018-2019


Concederase unha única axuda para todo o curso lectivo, que será aboada en dous prazos: un 70% na anualidade 2018 e un 30% na anualidade 2019. Establécese como criterio de concesión a distancia que existe entre o domicilio do/a beneficiario/a e a localidade do centro de ensino onde estea matriculado (sempre e cando o centro careza de transporte escolar), segundo o baremo que figura a continuación (a distancia mínima para percibir a axuda é de 1 km.):

- De 1 a 3 km.: 40 euros (por ex. Sada)

- De 4 a 15 km.: 60 euros (por ex. Bergondo, Betanzos..)

- De 16 a 40 km.: 80 euros (por ex. A Coruña..)

- De 41 a 80 km.: 120 euros (por ex. Santiago, Lugo..)

- Máis de 80 km.: 150 euros (por ex. Pontevedra, etc.)

No caso de que, a vista do número de solicitantes beneficiarios e unha vez concedidas ás axudas polos importes establecidos no parágrafo anterior, se supera a contía total fixada na Disposición Final; as citadas contías reduciranse nun 10% do seu importe, sucesivamente e ata que se de cobertura á totalidade das solicitudes presentadas. As persoas que estean cursando estudios en máis dun centro só poderán solicitar a axuda económica para un deles

Beneficiario/as:

Poderán acollerse o alumnado empadroado no Concello de Sada que curse calquera dos seguintes estudios dentro ou fóra da Comunidade Autónoma Galega:

- Educación Secundaria Adultos (ESA)

- Bacharelato

- FP/Ciclos formativos

- Estudios universitarios

- Calquera estudio oficial homologado estatalmente.

Ademáis, deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Estar empadroado no Concello de Sada

b) Estar empadroado a máis de 1 km. de distancia do centro de estudios

c) Estar matriculado nun centro de ensino público

d) En función da natureza da subvención aplícase a excepción prevista no artigo 10.2 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en relación cos requisitos para obter a condición de beneficiario

Non poderán acollerse as persoas que se atopen nos seguintes supostos:

- Ter solicitada para o presente curso lectivo calquera outra axuda económica relacionada co desprazamento ao centro de ensino, ou ben estar matriculadas en cursos onde estean total ou parcialmente subvencionados os gastos de desprazamento.

- Cursar estudios de educación primaria ou secundaria (ESO), ou Infantil (3-5 anos)

- Estar matriculados en centros privados ou públicos concertados

- Cursar estudios con duración inferior a 6 meses

Publicación das bases e prazo de presentación de solicitudes.

As solicitudes, dirixidas ao sr. Alcalde e asinadas polo solicitante, formularanse no modelo que figura como anexo desta convocatoria e presentaranse no Rexistro electrónico do Concello ou por calquera dos medios sinalados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Publicas.

As solicitudes deberán presentarse no prazo máximo de 15 días hábiles a partir da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Tamén se publicará na páxina web do Concello podendo presentarse as instancias a partir dese momento.

Documentación a presentar:

a) Solicitude en modelo normalizado, conforme ao Anexo I.

b) Certificado de conta bancaria, expedido pola entidade bancaria co nome do interesado/a ou titor/a legal. c) Volante de empadroamento do/da solicitante.

d) Certificado de estar matriculado/a no actual curso académico 2018-2019 ou resgardo da matrícula, de cara ao 1º prazo para a obtención do 70% da axuda.

e) Boletín de notas finais, coa data de finalización do curso (a presentar na anualidade 2019 de cara ao segundo prazo para a obtención do 30% restante da axuda).

f) Declaración xurada de que non foron percibidas outras axudas polo mesmo concepto doutros Organismos e/ou Administracións Públicas e, no caso de percibilas, contía das mesmas (ANEXO II).

Baremaranse as solicitudes e elaborarase o informe-proposta para a súa concesión ou denegación en función do cumprimento dos requisitos esixidos pola Concellería delegada de Educación. Unha vez fiscalizada pola Intervención municipal, a Alcaldía concederá as subvencións mediante acordo no que se especifique a relación de solicitantes aos que se conceden as subvencións e a desestimación das restantes solicitudes.

O outorgamento das subvencións notificarase aos interesados segundo o establecido nos artigos 40 a 43 da Lei 39/2015, de 1 de octubre, do procedimento administrativo común das administracións públicas. A resolución da concesión farase pública, como mínimo, mediante exposición pública no taboleiro de anuncios municipal durante o prazo de un mes. Para o cobro do 30% restante (anualidade 2019) deberán presentar antes do 31/08/2019 o correspondente boletín de notas.

A non presentación desta xustificación no prazo establecido para elo suporá á renuncia a esta segunda fase da axuda.

Disposición final.

As axudas serán concedidas sempre co límite orzamentario da partida 326.48011 do vixente orzamento municipal, ampliables no caso de economía doutras subvencións destinadas á educación.

Arquivado en:
Novas. Avisos. Sada. Educación, xuventude e saúde.

Temas:
Economía. Subvencións e axudas. Educación. Mobilidade.

Perfís:
Veciños. Xuventude.

AXENDA