CONVOCATORIA DE AXUDAS A ESCOLARIZACIÓN PARA O CURSO 2018-2019.

29/01/2019

CONVOCATORIA DE AXUDAS A ESCOLARIZACIÓN PARA O CURSO 2018-2019.

Estas normas teñen por obxecto establecer os criterios e procedementos de concesión de axudas para afrontala os gastos orixinados polo comezo do curso escolar, constituíndo unha acción de fomento. A concesión das subvencións previstas nas presentes bases tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.

29/01/2019 - Relación de axudas concedidas á escolarización para o curso 2018-2019 do Concello de Sada

26/11/2018 - LISTAXE DEFINITIVA AXUDAS Á ESCOLARIZACIÓN PARA O CURSO 2018-2019

30/10/2018 - LISTAXE PROVISIONAL AXUDAS Á ESCOLARIZACIÓN PARA O CURSO 2018-2019. CONCELLO DE SADA

Bases convocatoria axudas material curso 2018-2019

CONVOCATORIA DE AXUDAS A ESCOLARIZACIÓN PARA O CURSO 2018-2019.

@SALTO@

OBXECTO, FINALIDADE, FINANCIAMENTO E CONTÍA DAS SUBVENCIÓNS

A presente convocatoria ten por obxecto a concesión de axudas económicas as familias para atender aos gastos orixinados polo comezo do curso escolar do alumnado, entendendo por tales a adquisición de libros, material didáctico complementario, vestiario e outros gastos directamente relacionados.

Para o financiamento deste programa de axudas existe crédito por importe de 8.000 euros na partida 326.48013 do Orzamento Xeral do Concello para 2018.

As axudas distribuiranse na forma seguinte:

Para estudos de educación infantil de calquera ciclo, un máximo de 35 euros cada unha.

 Para os estudos de Educación primaria: 45 euros cada unha

 Para os estudos de FP Básico: 50 euros cada unha

Para os estudos de Educación secundaria: 55 euros cada unha (ESO e ESA)

Para aquelas familias que acrediten estar a percibir a RISGA ou PNC a axuda incrementarase, na categoría que corresponda, en 30 euros cada unha, a condición de que cumpran os demais requisitos da presente convocatoria.

No caso de unidades familiares que teñan aberto expediente no Departamento municipal de Servizos Sociais e que non reúnan os requisitos para solicitar as axudas, queda aberta a posibilidade da a súa concesión segundo a valoración das profesionais do Departamento municipal de Servizos Sociais para aqueles casos que por razón de necesidade, precariedade ou urxencia atópense nunha situación de risco e/ou desprotección, sendo necesario nestes casos un informe da traballadora social ou educadora familiar do concello, co visto e prace da concelleira de Educación, e o compromiso de cumprimento por parte dos/os usuarios/as dos obxectivos fixados na intervención socio-familiar realizada pola profesional correspondente (traballadora social ou educadora familiar).

Tendo en conta os máximos subvencionables arriba expostos, a contía da subvención nunca será superior ao gasto justificar.

BENEFICIARIOS E BENEFICIARIAS

Terán a condición de beneficiarias as familias que cumpran os seguintes requisitos:

Estar o/a estudante empadroado no Concello de Sada.

Cursar algúns dos estudos subvencionables segundo o apartado dous das presentes bases en calquera centro docente público.

Pertencer a unha unidade familiar que non supere os ingresos anuais (a efectos destas bases teñen a consideración de ingresos a suma da base impoñible xeneral máis a base impoñible do aforro, do Imposto da Renda das Persoas Físicas de 2017), segundo o seguinte baremo:

Nº de membros da unidade familiar Ingresos

Familias de 2 membros 15.181,00 €

Ide de 3 membros 19.937,00 €

Ide de 5 membros 26.835,00 €

Ide de 6 membros 29.913,00 €

Ide de 7 membros 32.822,00 €

Ide de 8 membros 35.717,00 €

A partir do oitavo membro, engadiranse 2.868,00 € por cada novo membro computable. Consideraranse a estes efectos unidade familiar: aos pais/nais ou titores/as e aos fillos e fillas menores de 18 anos ou fillos maiores de dezaoito anos cunha minusvalía superior ao 33%.

No caso de familias monoparentais, e para cálculo da renda anual, incrementarase en 1 o número real de membros que compoñen a unidade familiar.

No caso de divorcio, separación legal ou de feito dos proxenitores, non se considerou membro computable aquel de eles que non conviva co solicitante de axudas, sen prexuízo de que na renda familiar inclúase a a súa contribución económica.

En función da natureza da subvención aplicase a excepción prevista no artigo 10.2 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en relación cos requisitos para obter a condición de beneficiario.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. DOCUMENTACIÓN

As solicitudes, dirixidas a alcaldía e asinadas polo solicitante, formularanse no modelo que figura como Anexo I desta convocatoria e presentaranse no Rexistro electrónico do Concello ou por calquera dos medios sinalados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Publicas.

Achegarase a solicitude a seguinte documentación:

Fotocopia do DNI do alumno/s e da cabeza de familia ou titor, cando aquel/es sexa/n menor/es de idade.

Volante de empadroamento de toda a Unidade Familiar.

Fotocopia do Libro de Familia. No caso de non ter, fotocopia de calquera outro documento que o substitúa.

Certificado de Conta Bancaria.

Fotocopia ou resgardo da matrícula para o curso escolar correspondente

Certificado oficial que justificar todos os ingresos da unidade familiar de convivencia

(Fotocopia da declaración da renda, certificado de imputación de rendas, certificado expedido por Facenda de non ter que presentar a declaración da renda ou de non percibir ingresos, etc.)

No caso que da unidade familiar forme parte algún pensionista, achegarase o certificado da seguridade social dos ingresos percibidos por este concepto.

Recibo de pago de aluguer da vivenda do estudante ou unidade familiar ou recibo de amortización de préstamo hipotecario da vivenda habitual da unidade familiar, se e o caso, do mes anterior a convocatoria das presentes bases.

Factura/s, orixinais ou fotocopias compulsadas, do exercicio con todo os requisitos regulamentarios, justificativas de adquirir libros, material didáctico complementario ou gastos directamente relacionados co inicio do curso escolar.

No caso de percibir algunha axuda doutro organismo e que esta fora descontada directamente no momento da adquisición dos libros ou material didáctico, na factura deberá de constar o importe que se descontou.

Admitirase xustificantes de pagos aos Centros educativos/Anpas pola subministración de material ou uniformes.

Declaración xurada de que non foron percibidas outras axudas polo mesmo concepto doutros Organismos e/ou Administracións Publicas e, no caso de percibilas, contía das mesmas (ANEXO II).

Certificado ou documentación que justificar outorgar RISGA ou PNC, nos casos que corresponda.

No caso de separación ou divorcio, copia da sentenza e do convenio regulador, en caso de incumprimento copia da denuncia por incumprimento de Sentenza.

Se a solicitude non reunira toda a documentación necesaria será solicitada na listaxe provisional que sairá publicado nas datas fixadas no procedemento que regulara estas axudas. De non achegar a documentación requirida terase por desistida a solicitude.

CRITERIOS DE OUTORGAMENTO

Para proceder a adxudicación das axudas aplicarase o seguinte baremo:

A) Situacións de exclusión social: Previa valoración favorable dos Servizos Sociais Municipais. Os solicitantes que se atopen nesta situación tendran prioridade para a concesión da axuda

B) Resto de solicitantes: Os ingresos da unidade familiar determinarán a orde de prioridade para o otorgamiento das axudas, situándose en primeiro lugar as solicitudes que indiquen unha menor capacidade económica.

A efectos da determinación de ingresos e capacidade económica da unidade familiar, teranse en conta os seguintes criterios:

Terán a consideración de ingresos, a suma da base impoñible xeral mais a base impoñible do aforro, do Imposto da Renda das Persoas Físicas referidas ao ano 2017, ou a equivalente no caso de non presentar a.

Do cómputo total de ingresos da unidade familiar, descontaranse:

a) Os gastos xerados polo aluguer da vivenda (recibo presentado X 12 meses)

b) O 15% de existir algún membro afectado de minusvalía e/ou incapacidade

c) O importe total das cotizacións a Seguridade Social cando sexan pagadas directamente polo/as interesado/as (neste caso presentaranse os pertinentes xustificantes).

d) O 50% do importe da hipoteca da vivenda habitual do ano 2017 (recibo presentado X 6 meses).

Non poderán acceder a presente convocatoria de axudas aquelas unidades de convivencia que, en rendementos de capital mobiliario anual, segundo declaración da renda do ano 2017 e/ou certificación bancaria superen os 3.000 euros.

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes elaborarase o informe-proposta en función do cumprimento dos requisitos esixidos pola Concelleria de Educación. O estado poderá ser:

Completa: no caso de que a solicitude conte con toda a documentación necesaria para a súa valoración.

Incompleta: no caso de que a solicitude non reúna toda a documentación necesaria para a súa valoración. Neste suposto, na listaxe provisional, requiriranse os documentos necesarios para completala.

 Fora de prazo: cando a solicitude presentada non respecte as datas establecidas na convocatoria.

Outros: calquera situación que non cumpran cos requisitos establecidos na convocatoria. Esta listaxe publicarase no taboleiro de edictos do Concello de Sada, nos centros educativos e a través da páxina web municipal.

Unha vez publicado a listaxe provisional abrirase un prazo de 10 dias hábiles, a contar a partir do día seguinte da a súa publicación, para que as persoas interesadas presenten a documentación requirida, advertindo que, en caso de non emendar en prazo, proporase a súa denegación.

A) Situacións de exclusión social: As solicitudes completas dos solicitantes valoradas favorablemente polos servizos sociais municipais serán incluídas en proposta de resolución debidamente motivada que se trasladou a concelleira de Educación, Mocidade e Saude, que a elevou a Alcaldía para resolución.

Unha vez fiscalizada pola Intervención municipal, a Alcaldía concedera as subvencións mediante acordo no que se especifique a relación de solicitantes aos que se conceden as subvencións e a desestimación das restantes solicitudes e os motivos da a súa denegación.

Aos beneficiarios das axudas incursos en situación de exclusión social seralles de aplicación o pago delegado, polo que percibiran un bono para a adquisición do material escolar obxecto da convocatoria nos establecementos concertados, facturándolles estas a o Concello

B) Resto de solicitantes: Finalizado o prazo de subsanación revisarase a documentación achegada, e previa baremación, elaborarase a listaxe definitiva segundo o número de identificación persoal, indicando cales se propoñen conceder e cales denegar e por que motivo.

A avaliación das solicitudes efectuarase de conformidade os criterios, formas e prioridades de valoración establecidas nesta convocatoria.

Á vista do expediente e do informe correspondente formularase a proposta de resolución debidamente motivada que trasladará a concellaría de Educación, Mocidade e Saúde, que elevará á Alcaldía para resolución.

Unha vez fiscalizada pola Intervención municipal, a Alcaldía concedera as subvencións mediante acordo no que se especifique a relación de solicitantes aos que se conceden as subvencións e a desestimación das restantes solicitudes e os motivos da a súa denegación.

A resolución definitiva que se adopte será publicada do mesmo modo sinalado con anterioridade.

Estas publicacións substituirán a notificación ternos que se establecen no artigo 45 da Lei 39/2015, de de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Publicas.

Ambas as listas publicaranse unicamente co número do documento de identidade que as persoas solicitantes puxesen na a súa solicitude.

XUSTIFICACIÓN E PAGO.

A) Situación de exclusión social: a xustificación e pago tramitarase segundo o previsto no apartado A do punto anterior

B) Resto de solicitantes: A subvención entenderase justificar coa presentación, no momento da solicitude da axuda, da documentación requirida no apartado 9 do punto 4 das presentes bases.

O pago das axudas efectuarase aos beneficiarios ou aos seus representantes legais cando sexan menores de idade, mediante transferencia bancaria ao número de conta especificado no expediente, unha vez resolta a concesión das mesmas.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

As solicitudes deberán presentarse no prazo máximo de 15 dias hábiles a partir da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Tamén se publicou na páxina web do Concello podendo presentarse as instancias a partir dese momento.

DISPOSICIÓN FINAL

Para o non regulado nestas bases estarase ao disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, de xeneral de subvencións e resto de normativa de aplicación.

Arquivado en:
Sada. Educación, xuventude e saúde.

Temas:
Subvencións e axudas. Formación. Educación. Participación cidadá.