CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN

24/03/2020

CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN

ACTUALIZADO A 24/03/2020 - Adiamento da constitución do tribunal e 1º exercicio do proceso selectivo OEP 4-16

É obxecto desta convocatoria a provisión en propiedade, polo sistema de oposición, dunha praza de funcionario de carreira da Escala de Administración Xeral, Subescala de xestión, pertencente ao Grupo A, subgrupo A2, vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público de 2016 (BOP núm. 148, do 5-8-2016) adscrita aos Servizos Económicos municipais.

IMPORTANTE: As instancias solicitando tomar parte nas probas selectivas presentaranse no Rexistro Electrónico Xeral do Concello ou nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, durante o prazo de vinte días naturais a partir do seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.


 

Arquivado en:
Novas. Avisos. Urbanismo e emprego. Sada. Facenda, Administración Local, Administración Electrónica, Contratación e Seguridade Cidadá.

Temas:
Economía. Emprego. Participación cidadá.

Perfís:
Veciños. Xuventude. Maiores.

AXENDA